"Mówiono mi zawsze: Płać podatki z uœmiechem na ustach! Próbowałem to robić. Ale wówczas zażšdano ode mnie pieniędzy."

Podatnik
 
15 kwiecień 2014
Podatek od garażu

Wyrok NSA Sygn. akt II FSK 989/12 z dnia 15.04.2014r.

27 luty 2014
Obowiązkowe dane na korekcie faktury

Wyrok NSA sygn. akt I FSK 392/13 z dnia 27.02. 2014 r.

23 styczeń 2014
Zwolnienie z podatku VAT

Wyrok NSA sygn. akt I FSK 280/13 z dnia 23.01.2014r.

14 kwiecień 2014
Zwolnienie z podatku VAT

Wyrok NSA sygn. akt I FSK 280/13 z dnia 23.01.2014r.

14 kwiecień 2014
Wyrok NSA z dnia 12 luty 2014r. sygn. akt II FSK 610/12

7 październik 2010
Nowy sposób fiskusa na duże pieniądze z VAT

Fiskus znalazł nowy sposób na ściągnięcie od firm poważnych kwot z tytułu podatku VAT. Na celowniku jego działań są podatnicy, którzy wnoszą aportem do spółek swoje przedsiębiorstwa albo zorganizowane części przedsiębiorstwa.

6 październik 2010
Wydatki na wynajęcie samochodu za granicą są limitowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA z dnia 02.09.2010 r. sygn. IBPBI/2/423-789/10/MS - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

30 wrzesień 2010
Co się zmieni w rozliczaniu VAT w 2011 r

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt ustawy o zmianie ustawy o VAT. Jak z niego wynika, Ministerstwo planuje m.in. podniesienie stawek VAT i zmianę przepisów dotyczących darowizn towarów. Zmiana stawek VAT skutkuje również koniecznością dostosowania przepisów w zakresie zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

30 wrzesień 2010
Papierową fakturę można przesłać faksem lub e-mailem

Faktura sama w sobie nie rodzi prawa do odliczenia podatku naliczonego, a jedynie umożliwia skorzystanie z tego prawa. Zatem sposób jej przesłania nie może wpływać na określenie powstania prawa do odliczenia podatku. Nie należy więc wykluczać możliwości przesłania faktury wystawionej w formie papierowej faksem lub e-mailem.

30 wrzesień 2010
Przy dostawie lokali obowiązek podatkowy powstaje w momencie zapłaty, a nie podpisania aktu notarialnego

1. Przez dostawę towarów w VAT rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Gdy sytuacja nabywcy jest porównywalna z pozycją właściciela, to nie jest istotne, czy jego prawo zostało nabyte według norm prawa cywilnego.

30 wrzesień 2010
Rażące naruszenie prawa unijnego a nieważność decyzji ostatecznej

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej pojęcie rażącego naruszenia prawa uległo modyfikacji i należy je rozumieć również w kontekście dorobku unijnego. Rażące naruszenie prawa zachodzi nie tylko wtedy, gdy istnieje oczywisty dysonans pomiędzy treścią przepisu a rozstrzygnięciem objętym decyzją, ale także wówczas, gdy organ podatkowy wydał decyzję ostateczną na podstawie przepisu prawa krajowego pozostającego w oczywistej sprzeczności z prawem unijnym.

30 wrzesień 2010
Nowelizacja przepisów w zakresie podatku VAT uchwalona przez Sejm

W dniu 24 września 2010 r. Sejm RP uchwalił przygotowaną przez Ministerstwo Finansów nowelizację ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, która będzie obowiązywała od 1 stycznia 2011 r.

20 wrzesień 2010
Konieczność posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej narusza przepisy unijne

Z uzasadnienia: Art. 29 ust. 4a ustawy o podatku od towarów i usług jest sprzeczny z prawem wspólnotowym. Warunek posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę, od którego uzależniona jest możliwość obniżenia podstawy opodatkowania (w konsekwencji obniżenie podatku należnego) stanowi środek krajowy naruszający w nadmiernym stopniu cele i treść Dyrektywy 112. Brak spełnienia tego warunku powoduje obciążenie ciężarem VAT podatnika, niezależnie od jego rzeczywistej sytuacji podatkowej. Stanowi to naruszenie podstawowych zasad podatku VAT takich jak proporcjonalność, neutralność czy opodatkowanie konsumpcji.

17 wrzesień 2010
Prawidłowe udokumentowanie WDT

Do udokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów nie jest konieczne posiadanie przez podatnika wszystkich dokumentów wskazanych w art. 42 ust. 3 ustawy o VAT, a wystarczające jest posiadanie niektórych z nich, o ile potwierdzają one fakt dokonania dostawy do innego państwa członkowskiego - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

17 wrzesień 2010
Interpelacja w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów pochodzących ze środków pomocowych Unii Europejskiej

Interpelacja nr 7559 do Ministra Finansów w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów pochodzących ze środków pomocowych Unii Europejskiej

9 wrzesień 2010
NSA o płatnościach z rachunku ZFRON

Art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie nakazuje dokonywania zapłaty za nabyte towary i usługi wyłącznie za pośrednictwem rachunku bankowego zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Stanowi jedynie o obowiązku nałożonym na pracodawcę przekazywania środków pieniężnych, będących równowartością ulg podatkowych, na wyodrębniony rachunek bankowy.

28 lipiec 2010
MINISTERSTWO FINANSÓW Departament Kontroli Skarbowej.

Od 30 lipca 2010 r. urzędy kontroli skarbowej (dalej UKS) będą skuteczniej kontrolować płacenie podatków przez internautów. Fiskus otrzymał nowe narzędzia. Może zdobyć informację, kto jest właścicielem rachunku bankowego. Znając nazwisko i adres może skutecznie przeprowadzić postępowanie kontrolne

28 wrzesień 2009
MINISTERSTWO FINANSÓW Departament Kontroli Skarbowej.

Sprawozdanie - Kontrola Skarbowa w 2008 r.

21 wrzesień 2009
Fiskus niszczy firmy

Firmy, które z powodu przejściowych trudności finansowych proszą fiskusa o rozłożenie podatku na raty, zamiast ulgi mogą spodziewać się zajęcia konta bankowego lub wizyty poborcy skarbowego, pisze "Dziennik Gazeta Prawna"

15 wrzesień 2009
Fiskus niszczy firmy

Przy przekazywaniu firmowego auta na cele prywatne istotny jest sposób nabycia auta, okres jego używania w firmie oraz data jego sprzedaży.

15 wrzesień 2009
Najważniejsze zmiany w VAT w usługach

Już 1 stycznia 2010 r. przedsiębiorców czekają zmiany w zasadach rozliczeń VAT. To skutek dostosowania naszych regulacji do Dyrektywy Rady 2008/8/WE z 12 lutego 2008 r. Nowelizacja ustawy o VAT, opracowana przez Ministerstwo Finansów, zakłada m.in. zmiany w określaniu kraju opodatkowania usług, nowe zasady powstawania obowiązku podatkowego dla importu usług.

15 wrzesień 2009
Fiskus podstępnie sprawdza osobiste konta bankowe

Pan Andrzej pomaga rodzinie. Przelewy jednorazowe nie są może duże, ale w ciągu roku potrafi uzbierać się z tego spora suma. Jak większość rodaków pan Andrzej nie zawraca sobie głowy tym, by o rodzinnych przelewach informować fiskusa. I to okazało się pierwszym błędem, który popełnił. Problem w tym, że pan Andrzej prowadzi firmę. W firmie zjawiła się kontrola z urzędu skarbowego.

7 wrzesień 2009
Wykreślenie spółki z rejestru nie chroni przed zaległościami w ZUS

Przeniesienie odpowiedzialności za składki na członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest możliwe także po utracie bytu prawnego przez spółkę wskutek ukończenia postępowania upadłościowego i wykreślenia tego podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego (art. 116 ustawy z dnia 9 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, jednolity tekst: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.).

11 sierpień 2009
Brak danych nabywcy w rejestrze prowadzonym przez państwo obce nie stanowi wystarczającej przesłanki zakwestionowania eksportu towarów

Na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług brak danych nabywcy w rejestrze prowadzonym w państwie obcym nie stanowi wystarczającej przesłanki do zakwestionowania eksportu i sprzedaży towaru podmiotom zagranicznym

10 sierpień 2009
Wydatki na przekształcenie poniesione przez wspólników spółki cywilnej stanowią koszt podatkowy dla spółki z o.o.

Dopuszczalność przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z o.o. znajduje swą podstawę prawną w art. 551 § 2 k.s.h.

29 czerwiec 2009
"Nierzetelność ksiąg podatkowych" na gruncie Ordynacji podatkowej

Nierzetelność w rozumieniu art. 193 § 2 Ordynacji podatkowej nie sprowadza się tylko do nie ujęcia w księgach poszczególnych operacji gospodarczych, ale także może wiązać się z ujęciem tych operacji w wartościach (obrotu, przychodu, kosztów) nierzeczywistych, czyli niezgodnych ze stanem faktycznym jaki miał miejsce.

30 czerwiec 2009
Zawyżony zwrot ulega przedawnieniu

Po upływie pięciu lat fiskus nie może kontrolować prawidłowości zwrotu VAT. Urzędy nie mają więc prawa żądać, aby podatnik oddał niesłusznie otrzymane pieniądze.

26 czerwiec 2009
Jedno okienko także dla spółek

Wraz z końcem marca 2009 roku weszły w życie postulowane od dłuższego czasu przez przedsiębiorców przepisy wprowadzające tzw. "jedno okienko" w zakresie podejmowania oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Zmiany te przede wszystkim objęły osoby fizyczne podejmujące lub prowadzące działalność gospodarczą, wprowadzając zintegrowany formularz składany w ewidencji działalności gospodarczej, który zastąpił kilka dotychczasowych wniosków składanych do różnych organów administracji.

15 czerwiec 2009
Nowe regulacje w zakresie miejsca świadczenia usług i ich wpływ na politykę VAT w instytucjach finansowych

Zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej, Polska jako kraj członkowski zobowiązana jest do implementacji do swojego systemu prawnego zmian w zakresie miejsca świadczenia usług dla celów podatku VAT. Zgodnie z Dyrektywą 2008/8/WE, zmieniającą Dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (dalej: Dyrektywa VAT), zmienione regulacje mają obowiązywać od 1 stycznia 2010 roku.

15 czerwiec 2009
Klauzula stałości i odliczenie VAT od paliwa

Rozszerzenie w art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT z 2004 r. zakresu ograniczeń prawa do odliczenia VAT z tytułu zakupu paliwa do samochodów jest niezgodne z przepisami wspólnotowymi.

10 czerwiec 2009
Jedno okienko również dla spółek...niestety

Wprowadzenie systemu jednego okienka zakończyło kłopoty osób fizycznych zakładających działalność gospodarczą. Ten sam system zastosowano również do przedsiębiorców wpisywanych do Krajowego Rejestru Sądowego. To co jest oczywistym ułatwieniem dla jednoosobowego przedsiębiorcy, może okazać się przeszkodą dla spółki lub innego podmiotu wpisywanego do KRS.

25 maj 2009
Czas trwania kontroli przedsiębiorcy

Jak długo można prowadzić czynności kontrolne? Ile może trwać kontrola w firmie przedsiębiorcy? Czy postępowanie kontrolne można przerwać albo dodatkowo przedłużyć?

25 maj 2009
Sąd Najwyższy: prawo - niejasne, pełne luk

Prawo, które musi interpretować Sąd Najwyższy, jest zmienne, niejasne, pełne luk i wątpliwości; jest też ono niskiej jakości formalnej i merytorycznej - głosi sprawozdanie SN z działalności w 2008 r.

6 kwiecień 2009
Wszystkie samochody wykorzystywane w działalności gospodarczej przez podatników VAT dają prawo do pełnego odliczenia podatku, zarówno od nabycia aut, jak i paliwa do nich.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wydał wyrok w sprawie spółki Magoora, którą zajmował się już Europejski Trybunał Sprawiedliwości.

10 marzec 2009
Skarbówka rusza na ratunek budżetowi

Praktycznie każdy, kto wyda więcej, niż zarobi, może spodziewać się kontroli. Nie trzeba wcale kupić mieszkania czy domu za 300 tys. zł. Czasami wystarczy drogi telewizor, kino domowe czy luksusowa biżuteria

3 styczeń 2009
Tylko rażące niedbalstwo pozbawi odszkodowania

Jeśli postanowienia ogólnych warunków umowy ubezpieczenia są sformułowane niejednoznacznie, muszą być zawsze tłumaczone na korzyść ubezpieczonego.

23 grudzień 2008
Polska przegrała przed ETS sprawę o odliczenie VAT od paliw

Polska przegrała w poniedziałek przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości (ETS) w Luksemburgu sprawę dotyczącą możliwości odliczenia VAT od paliw do firmowych samochodów osobowych. Zdaniem Jerzego Martiniego, doradcy podatkowego z kancelarii Baker & McKenzie, może to kosztować budżet miliardy złotych.

22 grudzień 2008
WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba)

Szósta dyrektywa VAT - Artykuł 17 ust. 2 i 6 - Uregulowania krajowe - Odliczenie podatku VAT związanego z zakupem paliwa do niektórych pojazdów niezależnie od celu, w jakim są używane - Rzeczywiste ograniczenie prawa do odliczenia - Wyłączenia przewidziane przez przepisy krajowe w chwili wejścia w życie dyrektywy.

9 grudzień 2008
Łatwiej będzie ścigać w Europie zagranicznych dłużników

Już za kilka dni przedsiębiorcy sprzedający towar za granicę będą mogli dochodzić roszczeń pieniężnych na podstawie europejskiego nakazu zapłaty.

9 grudzień 2008
Kiedy za długi firmy odpowiada zarząd

Bezskuteczność egzekucji długu spółki można stwierdzić tylko po postępowaniu egzekucyjnym

9 grudzień 2008
Adwokat nie może zagwarantować wygranej

Obowiązkiem adwokata jest tylko profesjonalne prowadzenie sprawy, bo umowa łącząca go z klientem nie jest umową rezultatu, ale starannego działania

6 listopad 2008
Interpretacje podatkowe: istotna data doręczenia

04 listopada 2008 r. Naczelny Sąd Administracyjny w poszerzonym składzie wydał uchwałę (sygn. akt I FPS 2/08), co należy rozumieć pod pojęciem wydania interpretacji podatkowej. Stanowisko sądu jest korzystne dla podatników i co istotne ma zastosowanie do interpretacji wydawanych zarówno na starych jak i nowych zasadach.

2 listopad 2008
Przedsiębiorcy skarżą się na uciążliwość kontroli skarbowych

Wielu przedsiębiorców skarży się na nadmierną ilość kontroli przeprowadzanych u nich przez urzędy kontroli skarbowej i ich czasochłonność, powodującą znaczne utrudnienia w prowadzeniu przez nich działalności. Dlaczego kontrole skarbowe trwają tak długo? Czy Ministerstwo Finansów podziela pogląd o uciążliwości kontroli skarbowych?

31 poździernik 2008
Ponad 5 tys. kontroli skarbowych w I półroczu 2008r

100 mln zł z tytułu korekty deklaracji podatkowych oraz ustalenia należności na blisko 600 mln zł w toku ponad 5 tys. postępowań kontrolnych - to efekty działania kontroli skarbowej od stycznia do czerwca bieżącego roku, o których poinformowało Ministerstwo Finansów.

31 poździernik 2008
Skala podatkowa w 2009 roku

31 poździernik 2008
Rolnicy protestują przeciw nowej wykładni przepisów

Osoby osiągające dochody z działów specjalnych produkcji rolnej obawiają się, że kontrole doprowadzą je do bankructwa. Nie mogą się z tym pogodzić, bo działały zgodnie z wytycznymi fiskusa.

30 poździernik 2008
Optymalizacja podatkowa za granicą

Firmy zaciągające pożyczki mogą uniknąć zapłaty podatku, jeśli w dacie podpisania umowy pieniądze znajdują się na zagranicznym koncie i tam podpisana będzie umowa.

30 poździernik 2008
Fiskus sprawdzi kupujących używane auta.

Urzędy skarbowe chcą wiedzieć, kto i za ile kupił samochód, by ustalić, czy zapłacił daninę i czy celowo nie zaniżył wartości pojazdu

16 poździernik 2008
Zawieszający firmy bez prawa do świadczeń.

Obowiązujące od kilku tygodni przepisy pozwalające na zawieszenie działalności firm mogą pozbawić osoby je prowadzące prawa do niektórych świadczeń- informuje "Gazeta Prawna".

28 lipiec 2008
Przeniesienie własności można uzależnić od zapłaty.

Wystarczającą gwarancją dla sprzedającego, że do chwili zapłaty całej ceny towar pozostaje jego własnością, jest zapisanie tego na fakturze dla kupującego.

9 lipiec 2008
I SA/Bk 162/08 - Wyrok WSA w Białymstoku

Biorąc pod uwagę regulacje zawarte w art. 15(2) Szóstej Dyrektywy, ich interpretację dokonaną przez ETS w orzeczeniu z 21.02.2008 r. w sprawie C-271/06 i zasady prawa wspólnotowego, bez wykazania, iż podatnik wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności - wszelkiej staranności sumiennego kupca mógł i powinien zdawać sobie sprawę, że na wystawionym przez niego dokumencie TAX FREE nie znajduje się odcisk stempla urzędu celnego lub też wymieniony w tym dokumencie towar nie został faktycznie wywieziony za granicę, nie można go pozbawiać prawa do zastosowania 0% stawki podatku.

21 kwiecieńc 2008
Orzecznictwo podatkowe: Dochód z nieujawnionych źródeł - jak urząd ustala dochody i koszty

Wyrokiem z dnia 24 maja 2006 r., sygn. akt I SA/Sz 35/06, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Danuty S na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 21 grudnia 2005 r. w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003.

18 kwiecień 2008
Albo mandat, albo przepadek przedmiotów wykroczenia skarbowego

Orzeczenie przez sąd przepadku przedmiotów tytułem środka zabezpieczającego, po uprzednim nałożeniu na sprawcę wykroczenia skarbowego kary grzywny w drodze prawomocnego mandatu karnego, jest niezgodne z konstytucją - orzekł Trybunał Konstytucyjny.

17 kwiecień 2008
Koszty telefonów i delegacji u członka zarządu

16 kwiecień 2008
Samochody osobowe wykorzystywane do działalności gospodarczej na podstawie umowy leasingu a koszty uzyskania przychodów

Departament Podatków Dochodowych Ministerstwa Finansów przedstawia swoje stanowisko w kwestii zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z wykorzystywaniem do pozarolniczej działalności gospodarczej samochodów osobowych używanych na podstawie umowy leasingu:

16 kwiecień 2008
Wartość początkowa środka trwałego wytworzonego we własnym zakresie

Czy na podstawie wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę - biegłego, będzie można wprowadzić nieruchomość do ewidencji środków trwałych i czy odpisy amortyzacyjne dokonywane od tak ustalonej wartości początkowej będą zaliczane do kosztów uzyskania?

14 kwiecień 2008
ETS wydał wyrok w sprawie omyłkowego opodatkowania podatkiem VAT.

Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał 10 kwietnia 2008 roku wyrok w sprawie Marks & Spencer plc (C-309/06). Sprawa ta dotyczyła omyłkowego opodatkowania według zwykłej stawki podatkowej czynności, do której przysługiwało prawo opodatkowania według stawki 0%.

25 styczeń 2008
Fiskus się myli - pełnomocnictwa są ważne

W myśl Ordynacji podatkowej od 2007 roku pełnomocnik może podpisywać deklaracje za podatnika - pisze "Gazeta Prawna".

23 styczeń 2008
Komisja Europejska walczy z oszustwami w VAT

omisja Europejska opublikowała 17.01.2008 roku dwa dokumenty, które dotyczą przedstawionych w czerwcu 2007 roku propozycji wprowadzenia rozwiązań utrudniających dokonywanie oszustw podatkowych dotyczących podatku VAT. Dokumenty te zawierają wnioski z badań przeprowadzonych wśród losowo wybranych przedsiębiorstw z Belgii, Danii, Francji i Węgier.

4 styczeń 2007
Prawo nie dopuszcza przesyłania faktur kontrahentom w pliku PDF

Obecnie obowiązujące przepisy rozporządzeń wykonawczych do ustawy o VAT, jak też przepisy Unii Europejskiej nie przewidują możliwości przesyłania faktur VAT w formie pliku PDF, jak również pobierania ich z serwera firmy, a potem drukowania - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

11 grudzień 2007
Kontrolują tylko wyznaczeni urzędnicy

Ściganie podatników ukrywających przychody jest priorytetem kontroli prowadzonych przez organy podatkowe. Niektóre urzędy tworzą nawet odrębne komórki zajmujące się wyłącznie badaniem tylko tego typu nadużyć. Urzędy kontroli skarbowej tworzą natomiast specjalne oddziały zajmujące się ukrywanymi przez podatników przychodami.

23 listopad 2007
Organ może odrzucić tylko zbędny dowód

Organ podatkowy może odmówić przeprowadzenia określonej czynności dowodowej tylko wtedy, gdy jest pewien, że jest ona zbędna. W przeciwnym razie powinien wniosek uwzględnić. Orzekł tak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w wyroku z 24 października 2007 r. (I SA/Bk 388/07).

22 listopad 2007
Imprezy rozliczamy w kosztach, bo poprawiają atmosferę i motywują do lepszej pracy

Integracyjne spotkania mają polepszyć współpracę w zespole i zwiększyć jego efektywność. Warto jednak, aby oprócz dobrej zabawy było na nich jak najwięcej "firmowych" elementów. Organy podatkowe ostatnio akceptują bez większych zastrzeżeń rozliczenie w kosztach integracyjnych inicjatyw. Warto jednak dmuchać na zimne i zadbać o bogaty harmonogram imprezy.

22 listopad 2007
Niekonstytucyjne przepisy ciągle w użyciu

Choć sądy wielokrotnie uznawały niektóre przepisy rozporządzeń o VAT za niezgodne z konstytucją, urzędnicy skarbowi nadal wydają decyzje na ich podstawie.

22 listopad 2007
Doświadczeni skarbowcy nie dostaną prowizji

Niejasne przepisy o prowizji oraz nowe obowiązki spowodują ucieczkę doświadczonych urzędników i niewydolność egzekucji skarbowej.

19 listopad 2007
Od stycznia zmiany w VAT

Od przyszłego roku podatnicy VAT będą musieli zwrócić szczególną uwagę na faktury otrzymywane od swoich kontrahentów.
Jeśli okaże się, iż dana transakcja w ogóle nie podlega VAT lub jest z tego podatku zwolniona, a kontrahent wystawił fakturę z VAT - nabywca nie będzie mógł odliczyć zapłaconego podatku. Jest to bardzo niekorzystna zmiana dla przedsiębiorców.

14 listopad 2007
Zwrot VAT dla cudzoziemców

Interpelacja nr 9160 do ministra finansów w sprawie zasad regulujących prawo do zwrotu podatku od towarów i usług kupowanych w Polsce przez nabywców spoza Unii Europejskiej.

14 listopad 2007
Od dzisiaj zmiana kilometrówki

W Dz. U. Nr 201 datowanym na 30.10.2007 r. ukazało się rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 23 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy. Dzisiaj wchodzi w życie.

9 listopad 2007
Niższy podatek, gdy towar z zagranicznego serwera

Firma, która jest właścicielem serwera np. na Cyprze i za jego pośrednictwem zawiera umowy z klientami, może tam rozliczać się z podatku. Wtedy zamiast 19 proc. odda fiskusowi jedynie 10 proc. swojego dochodu.

15 październik 2007
Adwokaci krytykują projekt ustawy o licencjach prawniczych

"Projekt ustawy o licencjach prawniczych nie spełnia podstawowych standardów w zakresie zapewnienia korzystającym z usług prawnych minimalnych gwarancji ochrony ich praw i interesów" - głosi stanowisko przyjęte podczas spotkania komisji prawnych Okręgowych Rad Adwokackich, które odbyło się 13 października w Łodzi.

15 październik 2007
Opodatkowanie dochodów ze źródeł nieujawnionych

Wyrokiem z dnia 1 grudnia 2005 r., sygn. akt I SA/Sz 547/05, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Eweliny P-L na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 21 czerwca 2005 r., nr PB4.31-4117/823-49/2004/N, utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie z dnia 26 listopada 2004 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1998 r.

28 wrzesień 2007
300 tys. zł z Unii na założenie firmy

Osoby, które chcą założyć własną firmę, mogą liczyć nawet na 300 tys. zł unijnej dotacji na ten cel. I nie muszą długo na te pieniądze czekać, bo pierwsze z nich pojawią się przed końcem roku.

27 wrzesień 2007
Trwa spór o sankcję VAT

Sankcja VAT narusza konstytucję, gdy jedna osoba ponosi karę dwa razy - orzekł TK. Polacy czekają na orzeczenie ETS, który ma stwierdzić, czy sankcja VAT jest dopuszczalna. Korzystny wyrok Trybunału pozwoli podatnikom odzyskać nienależnie zapłacone pieniądze.

25 wrzesień 2007
Samochód prywatny do celów służbowych

Pracownikowi, korzystającemu w celach służbowych z własnego samochodu osobowego, przysługuje od pracodawcy odpowiednia rekompensata.

25 wrzesień 2007
Za nie wydanie paragonu mandat

Pracownicy urzędów kontroli skarbowej szczegółowo sprawdzają podatników stosujących kasy rejestrujące. Przedsiębiorca najpierw jest obserwowany, a gdy zachodzi potrzeba, inspektorzy rozpoczynają kontrolę.

25 wrzesień 2007
Interpretacje w dacie podpisania

Wydanie interpretacji to jej sporządzenie i podpisanie - uznał NSA. Fiskus mógł doręczać postanowienia po upływie trzech miesięcy od złożenia wniosku. Jeżeli data wpisana na postanowieniu mieści się w terminie, to nie ma milczącej interpretacji.

14 wrzesień 2007
Polski system kontroli zahamował proces absorpcji pieniędzy na projekty infrastrukturalne

Z raportu przygotowanego przez firmę konsultingową Blomeyer&Sanz dla Komisji Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego wynika, że do połowy 2007 roku Polska wydała zaledwie 27 proc. z dostępnych 4,2 mld euro z Unijnego Funduszu Spójności. średnia unijna to 48 proc.

6 wrzesień 2007
Zakaz handlu w święta może być fikcją

Zakaz pracy w handlu przez 12 dni w roku, jaki zawiera znowelizowany kodeks pracy, może objąć także apteki i stacje benzynowe - pisze "Gazeta Prawna".

5 wrzesień 2007
Urzędnicy powinni stosować dyrektywę unijną

Przepisy unijne nie wdrożone do polskiego prawa można stosować bezpośrednio - uznał warszawski sąd administracyjny, stawiając pod znakiem zapytania odmienną praktykę części urzędów skarbowych Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku wydanym 31 sierpnia 2007r (sygn. akt IIISA/Wa 4330/06) uznał, że jeśli regulacje zawarte w dyrektywie są sformułowane w sposób kompletny i precyzyjny, to organy skarbowe powinny brać je pod uwagę.

5 wrzesień 2007
Liczy się data wystawienia faktury elektronicznej w systemie operacyjnym

Przesłana ponownie faktura elektroniczna nie dokumentuje odrębnej czynności podlegającej opodatkowaniu VAT, dla której obowiązek podatkowy powstał z chwilą jej wystawienia

4 wrzesień 2007
Duże sklepy muszą wystąpić o zgodę na handel

Placówki handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 400 mkw. muszą uzyskać zezwolenia na działalność. Chodzi nie tylko o supermarkety, ale także o wiele sklepów branżowych

4 wrzesień 2007
Czy doradcy pozostaną bez pracy, a firmy bez zaufanych księgowych

Nawet 80 proc. doradców może stracić podstawowe źródło utrzymania, jeśli Sejm nie przyjmie na czas przepisów o doradztwie podatkowym. Trybunał zakwestionował sposób ich uchwalenia

29 sierpień 2007
Fiskus sprawdza działających w sieci internetowej

Nasilają się kontrole podatkowe handlujących na portalach internetowych. Gdy serwisy nie chcą podać danych o użytkownikach, wkracza wywiad skarbowy. Działania fiskusa są legalne i pozwalają wykryć oszustów podatkowych.

28 sierpień 2007
Podróż służbowa przedsiębiorcy świadczącego usługi transportowe

Niesłuszne jest stanowisko organów podatkowych, że realizowanie zasadniczego przedmiotu działalności (usług transportowych) przez osobę prowadzącą tę działalność nie wchodzi w zakres podróży służbowych z uwagi na brak stałego miejsca wykonywania tej działalności, natomiast podróże mające na celu czynności incydentalne można kwalifikować jako podróż służbową.

21 sierpień 2007
Wynagrodzenie za pomoc prawną świadczoną z urzędu przez adwokatów i radców prawnych - jaki to przychód?
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Sygnatura akt I SA/Lu 779/06

Dnia 9 lutego 2007 roku. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w Wydziale l na rozprawie w dniu 26 stycznia 2007 roku sprawy ze skargi Kancelarii Adwokackiej i Radców Prawnych - spółka partnerska na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w L. z dnia 12 grudnia 2005 roku nr ZP1/l-4117/l-13/2005w przedmiocie interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania prawa podatkowego uchyla zaskarżoną decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w L. z dnia 22 września 2005 roku, Nr ZP1-1-418/1-6/2005;

10 sierpień 2007
Do obniżenia VAT niepotrzebne potwierdzenie korekty

Fakturę korygującą można uwzględnić w rozliczeniu VAT przed uzyskaniem od kontrahenta potwierdzenia jej odbioru - stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w dniu 25 lipca 2007r.

8 sierpień 2007
Urzędnik decyduje o tym, które dokumenty trafią do sądu

Podatnicy powinni kopiować całe akta swoich spraw na każdym etapie postępowania. Może się to przydać, gdy spór z fiskusem trafi do wojewódzkiego sądu administracyjnego Nie ma w ordynacji podatkowej przepisu, który definiowałby pojęcie akt - i to zarówno dokumentujących czynności sprawdzające, jak i postępowanie podatkowe, kontrolę podatkową oraz postępowania w sprawach o przestępstwa lub wykroczenia skarbowe.

2 sierpień 2007
Zwrot kosztów delegacji dla zleceniobiorcy

Zleceniobiorca powinien otrzymywać zwrot kosztów poniesionych w celu prawidłowego wykonania zlecenia. Jeżeli strony chciałyby rozliczać wyjazdy związane z wykonywaniem zlecenia poprzez zwrot kosztów taki, jak przy delegacjach pracowniczych stosowne zapisy powinny znaleźć się w treści zlecenia. Do wysokości wynikającej z przepisów rozporządzeń dotyczących podróży służbowej pracowników świadczenia te będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

30 lipiec 2007
Zapłata opłaty skarbowej znakami

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że z dniem 26 lipca 2007 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 13 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 128, poz. 883).

27 lipiec 2007
Interpretacje podatkowe na nowych zasadach

Od 1 lipca 2007r zmieniły się zasady wydawania podatnikom pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach. Dotychczas pisemnych interpretacji prawa podatkowego udzielali naczelnicy właściwych urzędów skarbowych. Nowe przepisy zmieniają tę zasadę w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego.

23 lipiec 2007
Menedżerowie nie mogą rozliczać się jak przedsiębiorcy

19 lipca 2007 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący podatku dochodowego od osób fizycznych (kontrakty menedżerskie). Trybunał orzekł, że art. 13 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zgodny z art. 2 Konstytucji

12 lipiec 2007
Odpowiedź na interpelację w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów pochodzących ze środków pomocowych Unii Europejskiej

Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na przedstawione w interpelacji Pana Posła Adama Szejnfelda, przesłanej przy piśmie z dnia 6 kwietnia 2007 r., pytania dotyczące znaczenia środków pomocowych UE dla gospodarki, a także stosowania prawa podatkowego do dochodów pochodzących ze środków pomocowych Unii Europejskiej oraz zamierzeń zmiany tego prawa, przedstawiam stanowisko w tych kwestiach.

12 lipiec 2007
Interpelacja nr 7559 do ministra finansów w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów pochodzących ze środków pomocowych Unii Europejskiej

Duże kontrowersje wśród przedsiębiorców wzbudziła zamieszczona w "Biuletynie Skarbowym" nr 3/2006 oficjalna interpretacja Ministerstwa Finansów dotycząca zastosowania przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych dochodów pochodzących ze środków pomocowych Unii Europejskiej

12 lipiec 2007
Wspomaganie biednych a podatek

10 lipiec 2007
Komisja Europejska rozpoczęła postępowanie w sprawie polskich i portugalskich przepisów dotyczących podatku VAT przy sprzedaży samochodów.

Komisja Europejska rozpoczęła 03.07.2007 roku postępowanie w sprawie polskich i portugalskich przepisów dotyczących VAT. Komisja uznała, że wliczanie kwoty podatku rejestracyjnego do podstawy podatku VAT przy sprzedaży samochodów stanowi naruszenie prawa wspólnotowego.

9 lipiec 2007
Zerowa stawka VAT przy transakcji wewnątrzwspólnotowe

Generalną zasadą jest, że nabywcą wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów musi być zarejestrowany w kraju przeznaczenia towaru podatnik VAT lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, zarejestrowana dla potrzeb VAT w celu rozliczenia podatku z tytułu tego rodzaju transakcji. Dostawca, chcąc zastosować 0% stawkę VAT dla tego rodzaju transakcji, powinien wykazać, że nabywca spełnia powyższe warunki.

3 lipiec 2007
Zwrot akcyzy za sprowadzone samochody używane z UE.

Na posiedzeniu w dniu 3 lipca br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie części podatku akcyzowego zapłaconego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego, przedłożony przez ministra finansów.

22 listopad 2006
Dochody nieujawnione.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział I po rozpoznaniu na rozprawie sprawy ze skargi Krystyny P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu osiągnięcia przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2001 rok – 1. uchylił zaskarżoną decyzję; 2. stwierdził, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości; 3. zasądził od Dyrektora Izby Skarbowej w B. na rzecz skarżącej Krystyny P. kwotę 3.572 zł (słownie: trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt dwa złote) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.-


Profil działalnoœci | Historia firmy | Księgowoœć | ZUS, kadry, płace
Prawo podatkowe | Windykacja | Inne usługi | Zasady współpracy | Promocja
Kalendarz podatnika | Kontakt | Nowoœci i wydarzenia