"Mówiono mi zawsze: Płać podatki z uœmiechem na ustach! Próbowałem to robić. Ale wówczas zażšdano ode mnie pieniędzy."

Podatnik
 

Podatek od garażu

Wyrok NSA Sygn. akt II FSK 989/12 z dnia 15.04.2014r.

Biorą pod uwagę, że art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. e u.p.o.l. należy odczytywać łącznie z pozostałymi jednostkami redakcyjnymi art. 5 ust. 1 pkt 2 u.p.o.l. W przepisie tym przewidziano, że przedmiotem opodatkowania są budynki lub ich części, przypisując poszczególnym kategoriom budynków różne maksymalne stawki podatkowe. Podział ten przeprowadzono z uwagi na sposób wykorzystania budynków, wyszczególniając wprost tylko niektóre z nich, tak jak np. mieszkalny lub związany z działalnością gospodarczą. W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, dzięki wprowadzaniu kategorii budynków pozostałych, podział ten staje się zupełny, rozłączny i jednoznaczny. Czasownik "pozostały" wskazuje zatem na budynki, których nie można zaliczyć do którejkolwiek z wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a-d u.p.o.l. kategorii.

Za najważniejsze kryterium decydujące o zakwalifikowaniu danej nieruchomości do kategorii budynków mieszkalnych jest jego faktyczne przeznaczenie. Skoro garaż nie pełni funkcji mieszkaniowej i nie jest wyodrębnioną częścią budynku mieszkaniowego, nie może podlegać opodatkowaniu stawką przewidzianą dla tego rodzaju nieruchomości.


Profil działalnoœci | Historia firmy | Księgowoœć | ZUS, kadry, płace
Prawo podatkowe | Windykacja | Inne usługi | Zasady współpracy | Promocja
Kalendarz podatnika | Kontakt | Nowoœci i wydarzenia