"Mówiono mi zawsze: Płać podatki z uœmiechem na ustach! Próbowałem to robić. Ale wówczas zażšdano ode mnie pieniędzy."

Podatnik
 

Urzędnicy powinni stosować dyrektywę unijną

Przepisy unijne nie wdrożone do polskiego prawa można stosować bezpośrednio - uznał warszawski sąd administracyjny, stawiając pod znakiem zapytania odmienną praktykę części urzędów skarbowych Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku wydanym 31 sierpnia 2007r (sygn. akt IIISA/Wa 4330/06) uznał, że jeśli regulacje zawarte w dyrektywie są sformułowane w sposób kompletny i precyzyjny, to organy skarbowe powinny brać je pod uwagę.
W orzeczeniu sąd potwierdził prawo do bezpośredniego zastosowania VI dyrektywy w zakresie zwolnienia od VAT usług świadczonych na rzecz zagranicznych agencji NATO. Chodziło o okres między 1 maja 2004 r. a październikiem 2005 r. Orzeczenie jest bardzo korzystne dla polskich przedsiębiorców, którzy w tym okresie realizowali kontrakty. Jednak nie tylko.

Prawa wprost z dyrektywy

Ten wyrok jest bardzo istotny dla wszystkich polskich podatników. WSA kolejny raz bardzo wyraźnie zwrócił uwagę organom podatkowym, że nie mogą ignorować przepisów unijnych, które od 1 maja 2004 r. stały się również źródłem prawa w Polsce -mówi Andrzej Bernatek, doradca podatkowy w firmie KPMG, który reprezentował podatnika w tej sprawie. Zwraca on uwagę, że urzędnicy nie powinni nadużywać argumentu, iż nawet jeśli przepisy unijne istnieją i są dla polskiego podatnika korzystne, to trudno je bezpośrednio zastosować w praktyce.
Sąd wyraźnie podkreślił, że jeżeli przepisy dyrektywy nie zostały implementowane w Polsce, a są sformułowane w sposób kompletny i precyzyjny, to organy skarbowe powinny zawsze wziąć je pod uwagę.

Kontrolujący stosują tylko ustawę

Jeśli do ustawy o VAT nie wprowadzono regulacji wynikających z dyrektywy, to prawo europejskie powinno być stosowane bezpośrednio. Muszą jednak zostać spełnione dwa warunki. Po pierwsze, dyrektywa ustanawia prawa dla podatnika. Po drugie, uprawnienia są określone w sposób nie budzący wątpliwości - jasny przepis nie podlegający interpretacji. Potwierdzają to zarówno wyroki polskich sądów administracyjnych, jak i liczne orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości - mówi Marcin Chomiuk, doradca podatkowy w PricewaterhouseCoopers. Wskazuje on, że praktycznie nie zdarza się, aby przy wymiarze podatku kontrolujący brali pod uwagę prawa podatników wynikające bezpośrednio z dyrektywy lub wyroków ETS. Zwykle podejmują swoje decyzje jedynie na podstawie polskich przepisów, nawet gdy nie powinno być wątpliwości, że są one niezgodne z prawem europejskim. Nie wszyscy urzędnicy postępują jednak w ten sposób. W niektórych wiążących interpretacjach można znaleźć uzasadnienia oparte właśnie na prawie i orzecznictwie europejskim. świadczy to o tym, że pracownicy departamentów VAT urzędów i izb skarbowych coraz lepiej orientują się w regulacjach dyrektywy. Daje to nadzieję, że w przyszłości urzędy kontroli skarbowej i działy kontroli US także zaczną uwzględniać prawo UE. Trzeba jednak przyznać, że resort finansów w nieformalnym piśmie skierowanym do organów podatkowych zniechęca urzędników do takiego działania, uznając, że o zgodności polskiego prawa z dyrektywą powinny rozstrzygać tylko sądy lub samo ministerstwo.

KONRAD PIŁAT


Profil działalnoœci | Historia firmy | Księgowoœć | ZUS, kadry, płace
Prawo podatkowe | Windykacja | Inne usługi | Zasady współpracy | Promocja
Kalendarz podatnika | Kontakt | Nowoœci i wydarzenia