"Mówiono mi zawsze: Płać podatki z uśmiechem na ustach! Próbowałem to robić. Ale wówczas zażądano ode mnie pieniędzy."

Podatnik
 

Samochód prywatny do celów służbowych

Pracownikowi, korzystającemu w celach służbowych z własnego samochodu osobowego, przysługuje od pracodawcy odpowiednia rekompensata.

Jazdy lokalne - ryczałt albo "kilometrówka"

Pracodawca może refundować pracownikowi koszty używania prywatnego samochodu do celów służbowych na dwa sposoby:

 • przyznając miesięczny ryczałt pieniężny albo
 • rozliczając się z pracownikiem według faktycznie przejechanych przez niego kilometrów (tzw. kilometrówka).

RYCZAŁT:

Aby pracownik otrzymał zwrot kosztów w postaci ryczałtu miesięcznego, a pracodawca był obowiązany do jego wypłacenia, strony musi łączyć stosowna umowa cywilnoprawna.
Zwrot kosztów używania przez pracownika w celach służbowych do jazd lokalnych samochodów osobowych nie będących własnością pracodawcy następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej między pracodawcą a pracownikiem, o używanie pojazdu do celów służbowych (§ 1 pkt 1 rozporządzenia o stawkach).

Kiedy zmniejsza się ryczałt?

Kwotę ustalonego ryczałtu zmniejsza się o 1/22 za każdy roboczy dzień nieobecności pracownika w miejscu pracy z powodu choroby, urlopu, podróży służbowej trwającej co najmniej 8 godzin lub innej nieobecności oraz za każdy dzień roboczy, w którym pracownik nie dysponował pojazdem do celów służbowych (§ 4 ust. 2 rozporządzenia o stawkach).

KILOMETRÓWKA:

Rozliczanie pracownika korzystającego z prywatnego samochodu do celów służbowych według tzw. kilometrówki polega na tym, że przebieg pojazdu ustala się na podstawie prowadzonej ewidencji przebiegu tego pojazdu.
Nie obowiązuje żaden oficjalny wzór ewidencji przebiegu pojazdu, ale informacje, jakie powinna zawierać taka ewidencja, zostały bezpośrednio określone w obu ustawach podatkowych (art. 23 ust. 5 i 7 updof oraz art. 16 ust. 5 updop).

Ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierać co najmniej:

 • nazwisko, imię i adres zamieszkania osoby używającej pojazdu,
 • numer rejestracyjny pojazdu i pojemność silnika,
 • kolejny numer wpisu,
 • datę i cel wyjazdu,
 • opis trasy (skąd - dokąd),
 • liczbę faktycznie przejechanych kilometrów,
 • stawkę za 1 kilometr przebiegu,
 • kwotę wynikającą z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za 1 kilometr przebiegu,
 • podpis podatnika (pracodawcy) i jego dane.

Jazdy lokalne pracownika - z podatkiem, ale bez składek

Kwoty wypłacane pracownikom z tytułu używania przez nich pojazdów prywatnych do celów służbowych podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód ze stosunku pracy (art. 12 ust. 1 updof), i to niezależnie od wysokości tych kwot. Wyjątek stanowią jedynie zwroty takich kosztów wypłacane pracownikom Służby Leśnej i listonoszom (art. 21 ust. 1 pkt 23b updof).
Kwoty takie nie podlegają natomiast oskładkowaniu (§ 2 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia składkowego). Dotyczy to zarówno zwrotów dokonywanych w formie ryczałtu miesięcznego, jak i refundacji kosztów na podstawie "kilometrówki".

Jazdy zamiejscowe pracowników - bez podatku i bez składek

W przypadku jazd zamiejscowych, wolne od podatku są diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika - w tym zwrot kosztów przejazdu samochodem prywatnym dla celów pracodawcy. Zwolnienie to przysługuje do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w obu rozporządzeniach o podróżach służbowych - do wysokości określonych w rozporządzeniu o stawkach (art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a updof).
Świadczenia te nie podlegają oskładkowaniu (§ 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia składkowego).


Profil działalności | Historia firmy | Księgowość | ZUS, kadry, płace
Prawo podatkowe | Windykacja | Inne usługi | Zasady współpracy | Promocja
Kalendarz podatnika | Kontakt | Nowości i wydarzenia