"Mówiono mi zawsze: Płać podatki z uœmiechem na ustach! Próbowałem to robić. Ale wówczas zażšdano ode mnie pieniędzy."

Podatnik
 

Adwokaci krytykują projekt ustawy o licencjach prawniczych

"Projekt ustawy o licencjach prawniczych nie spełnia podstawowych standardów w zakresie zapewnienia korzystającym z usług prawnych minimalnych gwarancji ochrony ich praw i interesów" - głosi stanowisko przyjęte podczas spotkania komisji prawnych Okręgowych Rad Adwokackich, które odbyło się 13 października w Łodzi.

Adwokaci krytykują zapisy projektu ustawy o licencjach prawniczych, opracowanego w Ministerstwie Sprawiedliwości. Ich zdaniem nie gwarantuje on ochrony praw i interesów osób korzystających z usług prawnych. "System licencji udzielanych i kontrolowanych przez władzę wykonawczą ze swej istoty wyklucza realność rzetelnego świadczenia usług prawnych, np. w zderzeniu interesów obywatela z władzą wykonawczą" - napisano w stanowisku.

Uczestnicy spotkania opowiedzieli się za stworzeniem spójnego i całościowego systemu świadczenia pomocy prawnej w Polsce, który zagwarantowałby "najwyższy poziom ochrony praw podstawowych jednostki w społeczeństwie". Nowy system powinien obejmować zawody zaufania publicznego oraz podmioty, które dają gwarancję świadczenia pomocy prawnej na odpowiednim poziomie. świadczenie pomocy prawnej przez podmioty, które nie spełniają nawet minimalnych kryteriów dotyczących wykształcenia prawniczego (posiadanie co najmniej dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych), powinno być zabronione.

Nowa regulacja miałaby precyzyjnie określić, czego adwokatom w prowadzonej przez nich działalności zawodowej nie wolno. Mogłaby także włączyć aplikantów adwokackich w system świadczenia pomocy prawnej dla najuboższych, wykonywanej pod nadzorem adwokatów. To jednak nie zdejmowałoby z państwa obowiązku ponoszenia kosztów pomocy prawnej udzielanej najuboższym.

Autorzy stanowiska podkreślają, że adwokatura jako zawód zaufania publicznego powinna mieć, tak jak obecnie, zagwarantowaną możliwość świadczenia pomocy prawnej w nieograniczonym zakresie. Zakres usług prawnych, świadczonych przez pozostałe podmioty, powinien zostać ustawowo ograniczony - uważają adwokaci. Wyłączenie to miałoby dotyczyć co najmniej czynności przed organami wymiaru sprawiedliwości i "innymi organami ochrony porządku prawnego".

Obecny system świadczenia pomocy prawnej jest - zdaniem adwokatów - niespójny i nie spełnia podstawowych kryteriów gwarancyjnych. Podmioty świadczące usługi prawne na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz w oparciu o art. 87 kodeksu postępowania cywilnego nie muszą legitymować się wykształceniem prawniczym, nie są objęte obowiązkiem ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności za prowadzoną działalność oraz nie podlegają żadnemu systemowi kontroli i nadzoru nad prowadzoną działalnością.

T. Sz.


Profil działalnoœci | Historia firmy | Księgowoœć | ZUS, kadry, płace
Prawo podatkowe | Windykacja | Inne usługi | Zasady współpracy | Promocja
Kalendarz podatnika | Kontakt | Nowoœci i wydarzenia