"Mówiono mi zawsze: Płać podatki z uœmiechem na ustach! Próbowałem to robić. Ale wówczas zażšdano ode mnie pieniędzy."

Podatnik
 

Zerowa stawka VAT przy transakcji wewnątrzwspólnotowe 09.07.2007r

Generalną zasadą jest, że nabywcą wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów musi być zarejestrowany w kraju przeznaczenia towaru podatnik VAT lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, zarejestrowana dla potrzeb VAT w celu rozliczenia podatku z tytułu tego rodzaju transakcji. Dostawca, chcąc zastosować 0% stawkę VAT dla tego rodzaju transakcji, powinien wykazać, że nabywca spełnia powyższe warunki. Dowodem tego jest wykazanie na fakturze dostawy właściwego i ważnego numeru identyfikacyjnego dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadanego przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierającego dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej. To właśnie ten kod podlega weryfikacji i stanowi podstawę zastosowania preferencyjnej stawki VAT - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie.

Istota sporu podatnik - organ podatkowy

Podatnik od 1996 r. prowadzi działalność gospodarczą. 10 października 2004 r. został zarejestrowany jako podatnik VAT dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych.

W toku kontroli podatkowej organy podatkowe stwierdziły nieprawidłowość rozliczenia podatku należnego za miesiące luty i marzec 2005 r. Organy podatkowe zakwestionowały dwie faktury VAT: z dnia 11 lutego 2005 r. o wartości 11 943,94 euro i z dnia 4 marca 2005 r. o wartości 6615,37 euro, dotyczące wewnątrzwspólnotowej dostawy parkietu mozaikowego. W fakturach zastosowano zerową stawkę VAT.

Organy podatkowe dokonały sprawdzenia numeru identyfikacyjnego VAT odbiorcy parkietu mozaikowego i stwierdziły, że numer odbiorcy jest niepoprawny formalnie i nie ma możliwości potwierdzenia identyfikacyjnego dla transakcji wewnątrzwspólnotowej. Organy podatkowe stwierdziły, że z systemu wymiany informacji o VAT (VIES) wynika, że odbiorca parkietu nie jest podatnikiem VAT. W przekonaniu organów podatkowych okoliczności powyższe dają podstawę do stwierdzenia, że podatnik nie spełnił warunku określonego w art. 42 ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) uprawniającego do zastosowania zerowej stawki podatku VAT dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Dostawa ta powinna zostać zatem opodatkowana stawką 22% VAT, a wobec powyższego dokonano odmiennego od zadeklarowanego przez podatnika rozliczenia i wymiaru podatku od towarów i usług za miesiące luty i marzec 2005 r.

Podatnik nie zgodził się z decyzją izby skarbowej i złożył na nią skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie. Podkreślił w niej, że jego kontrahentem handlowym był podmiot holenderski. Posługuje się on swoim adresem - który jest kodem pocztowym i nazwą strefy przemysłowej w małej wiosce. Podatnik przekonywał, że transakcji dokonał z podmiotem posiadającym właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla tego rodzaju transakcji, a tylko na skutek omyłki w zamówieniu i trudności językowych w porozumieniu się ze swoim kontrahentem faktury zostały wypełnione z błędnym adresem, który to błąd jednak został skorygowany. Nabywca nie był jednak zmieniany. Podatnik zaznaczył, że jego zamiarem nie było świadome wprowadzenie w błąd organu podatkowego. Jego błędne zachowanie spowodowane było brakiem znajomości języka partnera handlowego oraz faktem, że jest on udziałowcem bądź współwłaścicielem kilku firm.

Co orzekł sąd?

Sąd uznał argumenty podawane przez podatnika za słuszne i uchylił obie decyzje organów podatkowych. W uzasadnieniu wyroku sąd podkreślił, że z art. 42 ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) wynika, że wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem że:
- podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej i podał ten numer oraz swój numer, o którym mowa w art. 97 ust. 10, na fakturze stwierdzającej dostawę towarów oraz
- podatnik przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, o którym mowa w art. 99, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.

Z akt sprawy wynika, że bezsporny jest fakt wywozu towarów z terytorium Polski, a wątpliwości organów podatkowych budzi identyfikacja podatnika wskazana w zakwestionowanych fakturach VAT. Zgłoszone zastrzeżenia sprowadzają się do odmiennego adresu odbiorcy towarów, wykazanego na zakwestionowanych fakturach i ujawnionego w systemie VIES - bazie danych o podatnikach dokonujących transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Sąd stwierdził, że nie można zgodzić się z twierdzeniami organów podatkowych, iż podatnik nie miał prawa zastosować preferencyjnej, zerowej stawki podatku VAT z tytułu transakcji wewnątrzwspólnotowej. Nabywcą wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów musi być zarejestrowany w kraju przeznaczenia towaru podatnik VAT lub osoba prawna nie będąca podatnikiem, zarejestrowana dla potrzeb VAT w celu rozliczenia podatku z tytułu tego rodzaju transakcji. Dostawca, chcąc zastosować stawkę 0% dla tego rodzaju transakcji, powinien wykazać, że nabywca spełnia powyższe warunki. Dowodem tego jest wykazanie na fakturze dostawy właściwego i ważnego numeru identyfikacyjnego dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadanego przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierającego dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej. To właśnie ten kod podlega weryfikacji i stanowi podstawę zastosowania preferencyjnej stawki VAT.

Przepisy VI Dyrektywy VAT nie wprowadzają w tym względzie żadnych innych warunków. Podobnie z treści wskazanego wyżej art. 42 ustawy o podatku od towarów i usług, dotyczącego tej materii, nie można wyprowadzić wniosku, że decydujące znaczenie ma adres nabywcy - podkreślił sąd.

Znajdujące się w aktach sprawy potwierdzenie zidentyfikowania podmiotów z krajów członkowskich wspólnoty europejskiej innych niż terytorium RP, na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych, z dnia 20 października 2005 r. wskazuje, że kontrahent podatnika posiada numer identyfikacyjny. Kod ten został wskazany także w notach korygujących, wystawionych przez nabywcę w dniu 2 kwietnia 2006 r. Bezsprzecznie zatem nabywca towaru spełniał warunki, według których podatnik miał podstawy do zastosowania 0% stawki VAT - stwierdził sąd.

(Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 13 grudnia 2006 r., sygn. akt I SA/Lu 555/06)

Anna Kowalska


Profil działalnoœci | Historia firmy | Księgowoœć | ZUS, kadry, płace
Prawo podatkowe | Windykacja | Inne usługi | Zasady współpracy | Promocja
Kalendarz podatnika | Kontakt | Nowoœci i wydarzenia