"Mówiono mi zawsze: Płać podatki z uœmiechem na ustach! Próbowałem to robić. Ale wówczas zażšdano ode mnie pieniędzy."

Podatnik
 

Organ może odrzucić tylko zbędny dowód

Organ podatkowy może odmówić przeprowadzenia określonej czynności dowodowej tylko wtedy, gdy jest pewien, że jest ona zbędna. W przeciwnym razie powinien wniosek uwzględnić. Orzekł tak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w wyroku z 24 października 2007 r. (I SA/Bk 388/07).

Fałszywe dokumenty

Dyrektor izby skarbowej określił kwoty zobowiązań w VAT. Stwierdził, że podatnik bezpodstawnie zadeklarował preferencyjną zerową stawkę VAT od sprzedaży towarów dla osób fizycznych niemających stałego miejsca zamieszkania na terytorium Polski. Sprzedaż potwierdzały dokumenty Tax free. Graniczny urząd celny nie stwierdził jednak wywozu towarów. Dokumenty nie spełniały bowiem ustawowych wymogów. Powołany biegły stwierdził, że odciski stempli na dokumentach nie pochodzą od oryginalnych pieczęci. Zostały więc sfałszowane. Co więcej na niektórych z nich wymienieni byli podróżni, których straż graniczna nie odnotowała jako osób przekraczających kiedykolwiek granicę Polski. W zeznaniach złożonych przed prokuratorem podróżni dodatkowo zaprzeczyli, że kiedykolwiek kupowali od podatnika towary wymienione na okazanych im dokumentach Tax Free.

Dodatkowe dowody

W skardze do WSA podatnik zarzucił organom podatkowym naruszenie przepisów postępowania oraz ustawy o VAT. Twierdził, że dokumenty spełniały warunki pozwalające na zastosowanie zerowej stawki VAT. Jego zdaniem organy podatkowe wykazały, że tylko niektóre z pieczątek są podrobione. Nie udowodniły jednak, że dokumenty Tax Free są fałszywe.
Podatnik twierdził również, że składał dodatkowe wnioski dowodowe. Chciał wykazać, że dokumenty w zakresie, w jakim było to wymagane, zawierały elementy prawidłowe.

Bezzasadna odmowa organu

Sąd uchylił decyzję organów podatkowych. Orzekł, że bezzasadnie odmówiły przeprowadzenia wnioskowanych przez podatnika dowodów. W efekcie materiał dowodowy zawierał braki. Nie pozwalało to na twierdzenie, że w toku postępowania udowodniono, iż dokumenty zostały sfałszowane. Zdaniem WSA art. 188 ordynacji podatkowej nie pozostawia wątpliwości, że odmowa przeprowadzenia wnioskowanego przez stronę dowodu jest dopuszczalna tylko wtedy, gdy brak jest jakiejkolwiek możliwości przyczynienia się danej czynności dowodowej do wyjaśnienia sprawy albo dana okoliczność w sposób niebudzący żadnych wątpliwości jest już udowodniona.

Agnieszka Syczewska


Profil działalnoœci | Historia firmy | Księgowoœć | ZUS, kadry, płace
Prawo podatkowe | Windykacja | Inne usługi | Zasady współpracy | Promocja
Kalendarz podatnika | Kontakt | Nowoœci i wydarzenia