"Mówiono mi zawsze: Płać podatki z uœmiechem na ustach! Próbowałem to robić. Ale wówczas zażšdano ode mnie pieniędzy."

Podatnik
 

Prawo nie dopuszcza przesyłania faktur kontrahentom w pliku PDF

Obecnie obowiązujące przepisy rozporządzeń wykonawczych do ustawy o VAT, jak też przepisy Unii Europejskiej nie przewidują możliwości przesyłania faktur VAT w formie pliku PDF, jak również pobierania ich z serwera firmy, a potem drukowania - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

O co toczył się spór?

Podatnik (spółka) wystawia wiele faktur i przesyła je pocztą. Spółka uznała, że mogłaby rozwiązać problem związany z kosztami przesyłania faktur. Jej zdaniem mogłaby pobierać faktury z serwera firmy, natomiast kontrahent, któremu spółka wystawia fakturę, mógłby ją pobierać z pliku PDF, a potem ją drukować.

Podatnik powziął wątpliwość, czy taki sposób przesyłania faktur jest prawidłowy i dopuszczalny przez prawo. I co najważniejsze, czy wydrukowane następnie faktury stanowią podstawę do odliczenia VAT na podstawie art. 86 ust. 10 pkt. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 53, poz. 535, z późn. zm.). Podatnik złożył więc w tej sprawie wniosek o wydanie wiążącej interpretacji podatkowej. We wniosku zaprezentował własne stanowisko. Stwierdził, że jego zdaniem w omawianej sytuacji miałby prawo do odliczenia VAT.

Tego poglądu spółki nie podzieliły organy podatkowe. Ich zdaniem faktury muszą spełniać wymogi przewidziane przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798, z późn. zm.). Jeżeli zaś mamy do czynienia z fakturami przesyłanymi w drodze elektronicznej, muszą one spełniać wymogi określone w rozporządzeniu o e-fakturach.

Reasumując, organy podatkowe uznały, że podatnik nie ma możliwości pobierania faktur z serwera. Nie dają one także prawa do odliczenia VAT.

Podatnik złożył skargę na decyzję izby skarbowej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Co orzekł sąd?

Sąd uznał skargę podatnika za niezasadną i ją oddalił. Sąd podzielił argumenty podawane w rozstrzygnięciach organów podatkowych, że prawo nie dopuszcza praktyki polegającej na pobieraniu faktur VAT z serwera spółki i ich drukowania. Takiej praktyki nie przewidują ani przepisy rozporządzeń wykonawczych, ani prawo Unii Europejskiej.

Możliwe i dopuszczalne jest przesyłanie e-faktur podpisanych podpisem elektronicznym lub korzystanie z systemu EDI.

(Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 października 2007 r., sygn. akt III SA/Wa 1341/07)

Anna Kowalska


Profil działalnoœci | Historia firmy | Księgowoœć | ZUS, kadry, płace
Prawo podatkowe | Windykacja | Inne usługi | Zasady współpracy | Promocja
Kalendarz podatnika | Kontakt | Nowoœci i wydarzenia