"Mówiono mi zawsze: Płać podatki z uœmiechem na ustach! Próbowałem to robić. Ale wówczas zażšdano ode mnie pieniędzy."

Podatnik
 

Komisja Europejska rozpoczęła postępowanie w sprawie polskich i portugalskich przepisów dotyczących podatku VAT przy sprzedaży samochodów.

Komisja Europejska rozpoczęła 03.07.2007 roku postępowanie w sprawie polskich i portugalskich przepisów dotyczących VAT. Komisja uznała, że wliczanie kwoty podatku rejestracyjnego do podstawy podatku VAT przy sprzedaży samochodów stanowi naruszenie prawa wspólnotowego.

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce i Portugalii przepisami dotyczącymi podatku VAT, kwota samochodowych podatków rejestracyjnych (zwanych odpowiednio Qopłatą rejestracyjną" i "Imposto Automovel") wliczana jest do podstawy podatku VAT. Komisja Europejska przypomniała, że kwestia dopuszczalności takiego wliczenia rozstrzygana była już przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości w sprawie De Danske Bilimportorer (C-98/05). Trybunał rozpatrywał w niej, czy w przypadku sprzedaży środków transportu podstawa opodatkowania podatkiem VAT powinna zawierać podatek rejestracyjny, który zazwyczaj jest płacony organom skarbowym przez sprzedającego, a następnie jest mu zwracany przez kupującego wraz z zapłatą ceny pojazdu. W przytaczanej sprawie chodziło o podatek rejestracyjny pobierany w Danii. Trybunał orzekł, że w przypadku umowy sprzedaży, w ramach której sprzedający dostarcza pojazd zarejestrowany, którego cena zawiera podatek rejestracyjny opłacony przed dostarczeniem pojazdu, kwota tego podatku nie może być wliczana do podstawy podatku VAT pobieranego z tytułu sprzedaży pojazdu. Po pierwsze dlatego, że podatek rejestracyjny płaci się z tytułu rejestracji pojazdu a nie z powodu jego sprzedaży, a po drugie dlatego, że sprzedający płaci go w imieniu kupującego. Komisja uznała, że podatki rejestracyjne pobierane w Polsce i Portugalii są zasadniczo takie same jak podatek duński rozpatrywany przez Trybunał. We wszystkich trzech przypadkach są to jednorazowe podatki pobierane przy nabyciu pojazdu silnikowego lub warunkujące używanie takiego pojazdu na terytorium danego państwa członkowskiego. Przepisy dotyczące podstawy opodatkowania podatkiem VAT zostały ujednolicone na poziomie Unii Europejskiej, a jednakowe ich stosowanie stanowi zasadniczy warunek prawidłowego działania systemu VAT. Komisja uznała więc, że kryteria określone przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości w sprawie C-98/05 muszą być stosowane również w odniesieniu do podatków za zarejestrowanie pojazdu pobieranych w Polsce i Portugalii. Komisja wyznaczyła obu państwom dwumiesięczny termin na dostosowanie ich przepisów do prawodawstwa wspólnotowego.


Profil działalnoœci | Historia firmy | Księgowoœć | ZUS, kadry, płace
Prawo podatkowe | Windykacja | Inne usługi | Zasady współpracy | Promocja
Kalendarz podatnika | Kontakt | Nowoœci i wydarzenia