"Mówiono mi zawsze: Płać podatki z uœmiechem na ustach! Próbowałem to robić. Ale wówczas zażšdano ode mnie pieniędzy."

Podatnik
 

ETS wydał wyrok w sprawie omyłkowego opodatkowania podatkiem VAT.

Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał 10 kwietnia 2008 roku wyrok w sprawie Marks & Spencer plc (C-309/06). Sprawa ta dotyczyła omyłkowego opodatkowania według zwykłej stawki podatkowej czynności, do której przysługiwało prawo opodatkowania według stawki 0%.

Od 1973 roku brytyjskie władze podatkowe nakładały na sprzedawane przez Marks & Spencer babeczki do herbaty (teacakes) podstawową stawkę podatku VAT, jak na ciastka oblane czekoladą. W sierpniu 1994 roku okazało się, że babeczki powinny być kwalifikowane jako ciasto (cake) i jako takie opodatkowane 0% stawką podatku VAT. Marks & Spencer wystąpił o zwrot 3,5 mln GBP źle naliczanego podatku. Brytyjskie władze podatkowe stwierdziły, że na podstawie art. 80(3) brytyjskiej ustawy o podatku VAT, należy uznać, że 90% podatku VAT obciążało klientów Marks & Spencer, a samej firmie należy się 10% zwrot podatku. Marks & Spencer zaskarżyła decyzję władz podatkowych do sądu krajowego, który zwrócił się do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z pytaniem prejudycjalnym: czy do przepisów krajowych przyjętych na podstawie derogacji dotyczących zastosowania zwolnienia z podatku VAT z prawem do zwrotu w odniesieniu do niektórych towarów mają zastosowanie ogólne zasady prawa wspólnotowego, w tym zasada neutralności podatkowej? Europejski Trybunał Sprawiedliwości podkreślił, że tak jak to wnika z utrwalonego orzecznictwa Trybunału, prawo uzyskania zwrotu podatków pobranych w państwie członkowskim z naruszeniem przepisów prawa wspólnotowego jest konsekwencją i dopełnieniem praw przyznanych jednostkom bezpośrednio przez przepisy wspólnotowe. Zasada ta znajduje zastosowanie również do podatków pobranych z naruszeniem przepisów krajowych dozwolonych na podstawie art. 28 ust. 2 szóstej dyrektywy. W przypadku, gdy na podstawie art. 28 ust. 2 szóstej dyrektywy, tak przed jak i po wprowadzeniu zmian do tego przepisu przez dyrektywę 92/77, państwo członkowskie utrzymało w mocy w przepisach krajowych, zwolnienie połączone ze zwrotem podatku zapłaconego na wcześniejszym etapie w odniesieniu do określonych dostaw lub usług, lecz dokonywało błędnej wykładni przepisów krajowych, wskutek czego określone dostawy lub usługi, które powinny być objęte zwolnieniem połączonym ze zwrotem podatku zapłaconego na wcześniejszym etapie, zgodnie z prawem krajowym, były opodatkowane według stawki podstawowej, mają zastosowanie zasady ogólne prawa wspólnotowego, w tym zasada neutralności podatkowej, w taki sposób, że dają one przedsiębiorcy, który realizował tego rodzaju dostawy lub usługi, prawo do odzyskania kwot błędnie pobranych w związku z tymi dostawami lub usługami. Trybunał potwierdził, że prawo wspólnotowe nie sprzeciwia się temu, aby krajowy system prawny odmawiał zwrotu podatków nienależnie pobranych, w sytuacji gdyby zwrot ten powodowałby bezpodstawne wzbogacenie osób mających do niego prawo Niemniej zasada zakazu bezpodstawnego wzbogacenia, aby była ona zgodna z prawem wspólnotowym, powinna być wykonywana z poszanowaniem zasad takich jak zasada równego traktowania. W przypadku, gdy podatek został z punktu widzenia prawa wspólnotowego nienależnie pobrany, jeśli wykazane zostanie, że jedynie część podatku została przerzucona na inne podmioty, organy krajowe mają obowiązek zwrotu kwoty, która nie została przerzucona. Jednak należy zaznaczyć, że nawet w sytuacji, gdy cały podatek został włączony w cenę, podatnik może ponieść szkodę związaną ze zmniejszeniem wysokości sprzedaży. W związku z tym istnienie i stopień bezpodstawnego wzbogacenia, które powstałoby po stronie podatnika w związku ze zwrotem podatku z punktu widzenia prawa wspólnotowego nienależnie pobranego, mogą zostać ustalone jedynie w oparciu o ocenę ekonomiczną uwzględniającą wszystkie stosowne okoliczności. Do sądu krajowego należy zatem zbadanie, czy ocena władz podatkowych odpowiada ocenie opisanej w tym wyroku.


Profil działalnoœci | Historia firmy | Księgowoœć | ZUS, kadry, płace
Prawo podatkowe | Windykacja | Inne usługi | Zasady współpracy | Promocja
Kalendarz podatnika | Kontakt | Nowoœci i wydarzenia