"Mówiono mi zawsze: Płać podatki z uœmiechem na ustach! Próbowałem to robić. Ale wówczas zażšdano ode mnie pieniędzy."

Podatnik
 

Interpretacje podatkowe: istotna data doręczenia

04 listopada 2008 r. Naczelny Sąd Administracyjny w poszerzonym składzie wydał uchwałę (sygn. akt I FPS 2/08), co należy rozumieć pod pojęciem wydania interpretacji podatkowej. Stanowisko sądu jest korzystne dla podatników i co istotne ma zastosowanie do interpretacji wydawanych zarówno na starych jak i nowych zasadach.

Spór o termin "wydania interpretacji" pomiędzy podatnikami a fiskusem toczy się od bardzo dawna. Podatnicy uważają, że należy przez niego rozumieć nie tylko sporządzenie interpretacji i jej podpisanie, ale także doręczenie wnioskodawcy. Organy podatkowe natomiast twierdziły, że pod pojęciem tym nie mieści się doręczenie.

Sprawa okazała się na tyle skomplikowana, że także pomiędzy sądami administracyjnymi nie było zgody, jak powyższe należy traktować. O ile wojewódzkie sądy administracyjne były przychylne stanowisku podatników, przyjmując, że wydanie interpretacji obejmuje jej doręczenie (np. wyrok z 20 marca 2007 r., sygn. III SA/Wa 3705-06/06, z 7 lutego 2007 r., sygn. III SA/Wa 4148/06, z 18 września 2007 r. sygn. akt III SA/Wa 4057/06) tak Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 14 września 2007 r. (sygn. akt II FSK 700/07) uznał, iż poprzez wydanie interpretacji należy rozumieć jedynie jej sporządzenie i podpisanie, a nie doręczenie podatnikowi.

Następnie 4 czerwca 2008 r. NSA uznał, że kwestia ta wciąż budzi sporo wątpliwości. Sprawą miał zająć się poszerzony skład NSA, a do czasu rozstrzygnięcia WSA i NSA zaczęły zawieszać postępowania dotyczące interpretacji doręczonych po ustawowym terminie.
Siedmioosobowy skład Naczelnego Sądu Administracyjnego rozwiał wszystkie wątpliwości wczoraj. Jak podaje "Gazeta Prawna", stanowisko sądu jest korzystne dla podatników. Uznał on bowiem, że wydanie interpretacji to nie tylko jej sporządzenie i podpisanie, ale także doręczenie podatnikowi.

Dziennik podkreśla, że rozpatrując powyższą sprawę sąd odwołał się do językowej, celowościowej i systemowej wykładni przepisów o interpretacjach. Dodatkowo NSA wskazał, że Trybunał Konstytucyjny za najistotniejszą funkcję interpretacji podatkowych uznał ich funkcję gwarancyjną, co przemawia za tym, aby uznać, iż muszą one być doręczone wnioskodawcom.

Uchwała NSA została wydana w związku z pytaniem jednego składu orzekającego o stan prawny obowiązujący w 2005 r. (czyli czasu, kiedy to interpretacje były wydawane na starych zasadach przez urzędy skarbowe, obecnie obowiązek ten spoczywa na czterech izbach skarbowych). Sąd podkreślił jednak, że ma ona zastosowanie także do obecnych interpretacji, mimo że przepisy przybrały trochę inną formę. Wyraz "wydanie" został zastąpiony wyrazem "udzielenie". Zdaniem NSA zmiana ta miała jedynie charakter doprecyzowujący

Przypomnijmy, że organy podatkowe co do zasady mają trzy miesiące na udzielenie interpretacji podatkowej. Jeżeli się w tym terminie nie zmieszczą, to wiążące jest dla nich stanowisko podatnika zawarte we wniosku o wydanie interpretacji. Jest to tzw. milcząca interpretacja. Przedmiotowa uchwała jest szczególnie istotna dla podatników, którym fiskus wydał niekorzystne dla nich interpretacje. Jeżeli bowiem zostały one im doręczone po upływie powyższego terminu, to wiążące dla organów podatkowych jest stanowisko podatnika zawarte we wniosku (o ile różni się ono od stanowiska fiskusa). Dotyczy to nie tylko interpretacji wydawanych na bieżąco, ale także tych starych. W odniesieniu do tych ostatnich bowiem podatnicy mogą podnosić przed sądami zarzut, że interpretacje te są wadliwe i organy podatkowe są związane stanowiskiem zajętym przez wnioskodawcę w złożonym wniosku

Krzysztof Skrzypek


Profil działalnoœci | Historia firmy | Księgowoœć | ZUS, kadry, płace
Prawo podatkowe | Windykacja | Inne usługi | Zasady współpracy | Promocja
Kalendarz podatnika | Kontakt | Nowoœci i wydarzenia