"Mówiono mi zawsze: Płać podatki z uœmiechem na ustach! Próbowałem to robić. Ale wówczas zażšdano ode mnie pieniędzy."

Podatnik
 

Kiedy za długi firmy odpowiada zarząd

Bezskuteczność egzekucji długu spółki można stwierdzić tylko po postępowaniu egzekucyjnym

Wynika tak z uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8 grudnia 2008r. podjętej w składzie siedmiu sędziów (sygn. II FPS 6/08).

Sędziowie rozpatrzyli pytanie prezesa NSA, czy stwierdzenie przez organ podatkowy bezskuteczności egzekucji powinno nastąpić na podstawie formalnego aktu procesowego wydanego przez organ egzekucyjny, czy też może nastąpić na podstawie każdego dopuszczalnego dowodu.

Prezes NSA wskazał, że dotychczas ukształtowały się dwa rozbieżne poglądy w tej sprawie. Według jednego bezskuteczność można stwierdzić po przeprowadzeniu postępowania, które wykaże, iż nie ma żadnej możliwości zaspokojenia wierzytelności.

Drugi pogląd głosi, iż dopuszczalne są wszystkie możliwe dowody stwierdzające, że spółka nie posiada majątku, z którego można by zaspokoić wierzytelności Skarbu Państwa.

Sprawa dotyczyła odpowiedzialności członków zarządu za długi spółki, jeśli egzekucja zobowiązania z majątku firmy okaże się niemożliwa do wykonania.

O bezskuteczności egzekucji mówi art. 116 § 1 ordynacji podatkowej. Zgodnie z tym przepisem za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu, jeżeli egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna. Członek zarządu odpowiada, jeśli nie wykazał, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe, bądź też nie wykazał, że niezgłoszenie wniosku lub niewszczęcie postępowania nastąpiło bez jego winy.

NSA orzekł wczoraj, że - po pierwsze - stwierdzenie przez organy podatkowe bezskuteczności egzekucji powinno nastąpić po przeprowadzeniu postępowania egzekucyjnego. Po drugie - uwzględnić można każdy prawnie dopuszczalny dowód.

Nie można stwierdzić bezskuteczności egzekucji poza postępowaniem egzekucyjnym. Przeprowadzenie takiego postępowania pozwala lepiej poznać sytuację spółki - uzasadniali sędziowie.


Profil działalnoœci | Historia firmy | Księgowoœć | ZUS, kadry, płace
Prawo podatkowe | Windykacja | Inne usługi | Zasady współpracy | Promocja
Kalendarz podatnika | Kontakt | Nowoœci i wydarzenia