"Mówiono mi zawsze: Płać podatki z uœmiechem na ustach! Próbowałem to robić. Ale wówczas zażšdano ode mnie pieniędzy."

Podatnik
 

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów
na interpelację nr 7559
w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów pochodzących ze środków pomocowych Unii Europejskiej

Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na przedstawione w interpelacji Pana Posła Adama Szejnfelda, przesłanej przy piśmie z dnia 6 kwietnia 2007 r., pytania dotyczące znaczenia środków pomocowych UE dla gospodarki, a także stosowania prawa podatkowego do dochodów pochodzących ze środków pomocowych Unii Europejskiej oraz zamierzeń zmiany tego prawa, przedstawiam stanowisko w tych kwestiach.

Przede wszystkim podzielam pogląd Pana Posła, iż efektywne wykorzystanie środków pomocowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej współfinansowane publicznymi środkami krajowymi niewątpliwie przyczynia się do poprawy efektywności i wydajności polskiej gospodarki oraz utrzymania wysokiego tempa wzrostu gospodarczego.

Natomiast trudno zgodzić się ze stanowiskiem Pana Posła, iż na podstawie obowiązujących przepisów prawa podatkowego przychody (dochody) beneficjentów uzyskane ze środków pomocowych podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, co przeczy idei europejskiej pomocy rozwojowej i niekorzystnie odbija się na możliwości korzystania z niej przez podmioty krajowe.

liwości korzystania z niej przez podmioty krajowe. Pragnę wskazać, iż Minister Finansów wydał pismo z dnia 30 sierpnia 2006 r., Nr DD 6-8213-8/06/DZ/412, stanowiące urzędową interpretację obowiązującego prawa podatkowego odnoszącego się do dochodów (przychodów) pochodzących ze środków pomocowych (Dz.Urz. Ministra Finansów Nr 12, poz. 90).

Ze wskazanej urzędowej interpretacji obowiązującego prawa podatkowego wynika, że środki pomocowe otrzymane przez beneficjentów (przedsiębiorców) są obojętne podatkowo, bowiem nie stanowią przychodu w przypadku pomocy na cele inwestycyjne. A w przypadku otrzymanej pomocy na inne cele niż inwestycyjne są równoważone wydatkami sfinansowanymi ze środków pomocowych zaliczanymi do kosztów podatkowych. Wobec tego pragnę wyrazić pogląd, iż obowiązujące przepisy podatkowe odnoszące się do przychodów (dochodów) pochodzących ze środków pomocowych nie mogą mieć negatywnego wpływu na swobodne korzystanie przez przedsiębiorców z pomocy finansowanej z tych środków.

Pan Poseł sugeruje niezgodność regulacji z prawem europejskim. Trudno jest się odnieść do ogólnikowego zarzutu niezgodności z prawem unijnym w sytuacji, w której Pan Poseł nie wskazuje ani na przepisy prawa polskiego, ani też na przepisy prawa Unii Europejskiej, pomiędzy którymi miałaby następować niezgodność.

Ostatnie pytanie Pana Posła dotyczy zamierzanych zmian w prawie podatkowym, które umożliwiłyby pełne zwolnienie z podatku dochodowego środków pomocowych UE.

Uprzejmie informuję, że od dnia 29 grudnia 2006 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. nowelizujące ustawę o finansach publicznych

Zgodnie z tymi przepisami środki pomocowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów operacyjnych, o których mowa w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, będą stanowiły dochody budżetu państwa (art. 96 pkt 16 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2007 r.). Zaś finansowanie programów i projektów, na realizację których uzyskano te środki, będzie pokrywane z wydatków budżetu państwa, o których mowa w art. 97 ust. 1 pkt 10 ustawy o finansach publicznych.

Środki te przekazywane z budżetu państwa mogą być wykorzystane między innymi na dotacje rozwojowe (art. 202 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych) dla jednostek sektora finansów publicznych oraz innych podmiotów, będących beneficjentami pomocy finansowanej z budżetu UE.

Wobec tego od 1 stycznia 2007 r. przychody beneficjentów uzyskane z dotacji rozwojowych, o których mowa w art. 106 ust. 2 pkt 3a ustawy o finansach publicznych, będą wolne od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych albo art. 17 ust. 1 pkt 48 tej ustawy, gdy środki te wypłacane będą przez agencje rządowe.

Analogiczne zwolnienia dotacji z podatku dochodowego od osób fizycznych są przewidziane w przepisach art. 21 ust. 1 pkt 47c i 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wydatki sfinansowane z przychodów (dochodów) wolnych od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie wskazanych przepisów nie będą uważane za koszty podatkowe (art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i odpowiednio art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Przedstawione uregulowania wywołują neutralne skutki podatkowe dla podatników podatków dochodowych, będących beneficjentami środków pomocowych finansowanych z funduszy strukturalnych UE i krajowych środków budżetowych, którzy otrzymają to wsparcie finansowe na realizację programów operacyjnych, o których mowa w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Oznacza to, że przychody beneficjentów uzyskane ze środków pomocowych UE praktycznie będą wolne, jak dotychczas, od podatku dochodowego.

Przepis przejściowy ustawy o finansach publicznych (art. 20) przewiduje, iż znowelizowane przepisy nie będą miały zastosowania do programów i projektów realizowanych w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006.

Wobec tego do przychodów (dochodów) podatników podatku dochodowego, którzy je uzyskają po 1 stycznia 2007 r. ze środków pomocowych finansowanych z funduszy strukturalnych oraz współfinansujących środków krajowych, w związku z kontynuowanymi programami lub projektami objętymi NPR, urzędowe wyjaśnienia stosowania przepisów podatkowych do tych przychodów, zawarte w piśmie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2006 r. (Nr DD 6-8213-8/06/DZ/412), będą nadal aktualne, bowiem te środki wsparcia finansowego nie będą uznawane za dotacje.

Z poważaniem
Podsekretarz stanu
Jacek Dominik
Warszawa, dnia 25 maja 2007 r.


Profil działalnoœci | Historia firmy | Księgowoœć | ZUS, kadry, płace
Prawo podatkowe | Windykacja | Inne usługi | Zasady współpracy | Promocja
Kalendarz podatnika | Kontakt | Nowoœci i wydarzenia