"Mówiono mi zawsze: Płać podatki z uœmiechem na ustach! Próbowałem to robić. Ale wówczas zażšdano ode mnie pieniędzy."

Podatnik
 

Jedno okienko także dla spółek

Wraz z końcem marca 2009 roku weszły w życie postulowane od dłuższego czasu przez przedsiębiorców przepisy wprowadzające tzw. "jedno okienko" w zakresie podejmowania oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Zmiany te przede wszystkim objęły osoby fizyczne podejmujące lub prowadzące działalność gospodarczą, wprowadzając zintegrowany formularz składany w ewidencji działalności gospodarczej, który zastąpił kilka dotychczasowych wniosków składanych do różnych organów administracji.

Wprowadzenie zasady "jednego okienka" ma również istotne konsekwencje odnośnie do podmiotów podlegających obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, w szczególności spółek prawa handlowego. W przypadku tych podmiotów nie wprowadzono jednak żadnego nowego formularza urzędowego. Nie uległy również zmianie wzory formularzy wniosków o wpis do rejestru przedsiębiorców KRS, jak i wzory formularza wniosku o wpis spółki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej RG-1, formularza zgłoszenia identyfikacyjnego NIP-2, formularza zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R oraz formularza zgłoszenia płatnika składek ZUS-ZPA.

Zmiana polega na tym, że wraz z wnioskiem o wpis nowego podmiotu do rejestru przedsiębiorców KRS, w sądzie rejestrowym jednocześnie należy złożyć również odpowiedni wniosek do urzędu statystycznego, do urzędu skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Następnie sąd rejestrowy przesyła wspomniane wnioski do właściwych urzędów wraz z odpisem postanowienia o wpisie do rejestru przedsiębiorców KRS i zaświadczeniem o dokonaniu takiego wpisu.

W przypadku wniosku do urzędu statystycznego i urzędu skarbowego sąd rejestrowy powinien wykonać powyższy obowiązek w ciągu 3 dni roboczych od dnia dokonania wpisu. Natomiast wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych sąd rejestrowy przesyła dopiero po otrzymaniu informacji zwrotnej z urzędu skarbowego o nadaniu spółce numeru NIP. Obowiązek dołączenia do wniosku składanego w rejestrze przedsiębiorców KRS stosownych wniosków do właściwych organów aktualny jest również w przypadku, gdy istniejąca spółka dokonuje zmiany dotyczących jej danych ujawnionych w rejestrze przedsiębiorców KRS, a zgłoszonych również do urzędu statystycznego, urzędu skarbowego czy też ZUS-u.
Dotyczy to w szczególności zmiany firmy (nazwy) spółki, zmiany siedziby lub adresu, utworzenia lub likwidacji oddziału, zmiany przedmiotu działalności, przekształcenia spółki, połączenia, podziału, a niekiedy również zmiany składu osobowego wspólników.

Należy mieć na uwadze, że skorzystanie z "jednego okienka" nie jest niestety uprawnieniem spółki, ale jej obowiązkiem. Oznacza to, że wnioskodawca, składając wniosek w rejestrze przedsiębiorców KRS, powinien dołożyć należytej staranności, ponieważ do takiego wniosku musi on dołączyć wszystkie wnioski do stosownych organów administracji, dotychczas składane niezależnie od siebie.

Co ważne, naruszenie obowiązku dołączenia do wniosku składanego do sądu rejestrowego stosownych wniosków do właściwych organów administracji będzie skutkowało jego zwrotem przez sąd rejestrowy bez merytorycznego rozpoznania.

Opisana powyżej zmiana miała na celu ułatwienie procesu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Jednakże jedyne, co do tej pory z niej wynika, to dłuższy czas oczekiwania na rejestrację spółki w urzędzie statystycznym i urzędzie skarbowym, bardziej skomplikowane wnioski do KRS, a w perspektywie dłuższe oczekiwania na załatwianie spraw przez sądy rejestrowe w związku ze zwiększeniem zakresu ich obowiązków.

Aleksander Gałek


Profil działalnoœci | Historia firmy | Księgowoœć | ZUS, kadry, płace
Prawo podatkowe | Windykacja | Inne usługi | Zasady współpracy | Promocja
Kalendarz podatnika | Kontakt | Nowoœci i wydarzenia