"Mówiono mi zawsze: Płać podatki z uœmiechem na ustach! Próbowałem to robić. Ale wówczas zażšdano ode mnie pieniędzy."

Podatnik
 

Wydatki na przekształcenie poniesione przez wspólników spółki cywilnej stanowią koszt podatkowy dla spółki z o.o.

wyrok WSA w Szczecinie z 13 maja 2009 r., I SA/Sz 35/09
(10.08.2)

Dopuszczalność przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z o.o. znajduje swą podstawę prawną w art. 551 § 2 k.s.h. Do takiego przekształcenia zastosowanie znajdą przepisy ogólne o przekształceniu oraz szczególne dotyczące przekształcenia spółki osobowej w kapitałową, a ponadto przepisy dotyczące powstania spółki z o.o. Na tym etapie powstaje obowiązek zbadania, czy wszystkie wydatki poniesione przez wspólników spółki cywilnej będą stanowiły koszt podatkowy. Co do zasady, należy stwierdzić, że wydatki związane z przekształceniem spółki stanowią koszty uzyskania przychodów. Są one pośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami dotyczącymi całokształtu działalności podatnika oraz z funkcjonowaniem spółki.


Profil działalnoœci | Historia firmy | Księgowoœć | ZUS, kadry, płace
Prawo podatkowe | Windykacja | Inne usługi | Zasady współpracy | Promocja
Kalendarz podatnika | Kontakt | Nowoœci i wydarzenia