"Mówiono mi zawsze: Płać podatki z uœmiechem na ustach! Próbowałem to robić. Ale wówczas zażšdano ode mnie pieniędzy."

Podatnik
 

Interpretacje podatkowe na nowych zasadach

Od 1 lipca 2007r zmieniły się zasady wydawania podatnikom pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach. Dotychczas pisemnych interpretacji prawa podatkowego udzielali naczelnicy właściwych urzędów skarbowych. Nowe przepisy zmieniają tę zasadę w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego. Obecnie wniosek o wydanie interpretacji kierować należy do jednego z czterech upoważnionych przez Ministra Finansów, dyrektorów izb skarbowych. Podatnicy posiadający miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie podlaskim swoje wnioski powinni kierować do: Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy na adres: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Wniosek, który do tej pory składało się w formie pisma odręcznego, teraz należy składać na specjalnym formularzu ORD-IN wraz z załącznikiem ORD-IN/A. Oba formularze można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem www.mf.gov.pl lub Izby Skarbowej w Białymstoku pod adresem www.is.bialystok.pl Po drugie, podatnik wnioskujący o pisemną interpretację na nowych zasadach uiścić musi opłatę w wysokości 75 zł od każdego stanu faktycznego przedstawionego we wniosku. W razie nie uiszczenia opłaty w terminie (7 dni od dnia złożenia wniosku), wniosek pozostanie bez rozpatrzenia bez uprzedniego wezwania do uiszczenia opłaty.

Nowe przepisy umożliwiają uzyskanie interpretacji stanu faktycznego i przyszłego. Dlatego też, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, podatnik obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Termin wydania interpretacji podatkowej wynosi 3 miesiące od dnia otrzymania wniosku.

Możliwość występowania do organów skarbowych z prośbą o interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach, mającą na celu ochronę interesów podatników, wprowadzono w 2005 r. Teraz uznano, że należy doprowadzić do jeszcze bardziej jednolitej interpretacji przepisów i stąd tylko cztery ośrodki wydające interpretacje.

Od 1 lipca 2007r urzędy skarbowe nie będą już przyjmowały wniosków o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego. Niemniej, chcąc jak najlepiej służyć swoim klientom, urzędy nadal będą dokładały wszelkich starań, żeby jak najbardziej ułatwiać podatnikom załatwianie ich spraw i stosowanie się do przepisów prawa podatkowego, udzielając potrzebnych informacji według swojej najlepszej wiedzy, oczywiście z wyłączeniem form pisemnych.

Radosław Hancewicz, Rzecznik prasowy Izby Skarbowej w Białymstoku


Profil działalnoœci | Historia firmy | Księgowoœć | ZUS, kadry, płace
Prawo podatkowe | Windykacja | Inne usługi | Zasady współpracy | Promocja
Kalendarz podatnika | Kontakt | Nowoœci i wydarzenia