"Mówiono mi zawsze: Płać podatki z uœmiechem na ustach! Próbowałem to robić. Ale wówczas zażšdano ode mnie pieniędzy."

Podatnik
 

Rażące naruszenie prawa unijnego a nieważność decyzji ostatecznej

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej pojęcie rażącego naruszenia prawa uległo modyfikacji i należy je rozumieć również w kontekście dorobku unijnego. Rażące naruszenie prawa zachodzi nie tylko wtedy, gdy istnieje oczywisty dysonans pomiędzy treścią przepisu a rozstrzygnięciem objętym decyzją, ale także wówczas, gdy organ podatkowy wydał decyzję ostateczną na podstawie przepisu prawa krajowego pozostającego w oczywistej sprzeczności z prawem unijnym.

Wyrok NSA z 11.6.2010 r., I FSK 449/09

Spółka wniosła o stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji dyrektora izby skarbowej, wskazując, że decyzja ta została wydana z rażącym naruszeniem prawa, gdyż wydano ją z zastosowaniem art. 174 ustawy o VAT, który wyłącza możliwość przyjęcia marży, jako podstawy opodatkowania w przypadku sprzedaży towarów używanych nabytych przed 30.04.2004 r., a sprzedawanych po tej dacie. Zdaniem spółki, regulacja taka jest sprzeczna z art. 26a część B ust. 1 i 3 VI Dyrektywy WE i narusza podstawowe zasady podatku od wartości dodanej.

Organ podatkowy odmówił stwierdzenia nieważności decyzji objętej wnioskiem spółki, wskazując w szczególności na przejściowy charakter art. 174 ustawy o VAT. Spółka złożyła odwołanie, które nie zostało uwzględnione.

W skardze na tę decyzję spółka zawarła wniosek o jej uchylenie. Wojewódzki Sąd Administracyjny wyrokiem z 13.10.2008 r. oddalił skargę spółki. Wywiódł on, że nie można uznać za rażące naruszenie prawa zastosowania przez organ administracji państwowej przepisu rangi ustawowej, który w swej treści nie budzi zastrzeżeń interpretacyjnych. Skoro zatem nie może być mowy o wydaniu przez organ podatkowy decyzji z rażącym naruszeniem prawa, to odmowa uchylenia tej decyzji na podstawie art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej nie narusza prawa.

W konsekwencji spółka wniosła skargę kasacyjną na wyrok wydany przez WSA. Naczelny Sąd Administracyjny uznał skargę za uzasadnioną i wskazał, że rażące naruszenie prawa zachodzi nie tylko wtedy, gdy istnieje oczywisty dysonans pomiędzy treścią przepisu a rozstrzygnięciem objętym decyzją, ale także wówczas, gdy organ podatkowy wydał decyzję ostateczną na podstawie przepisu prawa krajowego pozostającego w oczywistej sprzeczności z prawem unijnym.

CH Beck


Profil działalnoœci | Historia firmy | Księgowoœć | ZUS, kadry, płace
Prawo podatkowe | Windykacja | Inne usługi | Zasady współpracy | Promocja
Kalendarz podatnika | Kontakt | Nowoœci i wydarzenia