"Mówiono mi zawsze: Płać podatki z uœmiechem na ustach! Próbowałem to robić. Ale wówczas zażšdano ode mnie pieniędzy."

Podatnik
 

Przy dostawie lokali obowiązek podatkowy powstaje w momencie zapłaty, a nie podpisania aktu notarialnego

1. Przez dostawę towarów w VAT rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Gdy sytuacja nabywcy jest porównywalna z pozycją właściciela, to nie jest istotne, czy jego prawo zostało nabyte według norm prawa cywilnego.

2. Obowiązek podatkowy w przypadku dostawy lokali lub budynków powstaje w momencie otrzymania zapłaty, a nie w chwili przeniesienia własności w formie aktu notarialnego.

Wyrok NSA z 28.5.2010 r., I FSK 963/09

W toku kontroli podatkowej stwierdzono, że spółka opodatkowała w październiku 2006 r. wpłaty nabywców garaży, miejsc parkingowych oraz mieszkań, traktując je jako zaliczki na poczet sprzedaży lokali i budynków, podczas gdy wydania tych towarów na podstawie protokołów zdawczo--odbiorczych dokonano w miesiącach wcześniejszych. Protokoły podpisywane były na kilka miesięcy przed przeniesieniem prawa własności lokali w formie aktu notarialnego.

Istotą sporu w sprawie było ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku, gdy przedmiotem dostawy są lokale i budynki. Zgodnie z art. 19 ust. 10 VATU, w przypadku dostawy towarów, której przedmiotem są lokale i budynki, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30. dnia, licząc od dnia wydania. Organy nie zgodziły się ze stanowiskiem spółki, że obowiązek podatkowy na gruncie tego artykułu nie wiąże się z faktycznym wydaniem, a z chwilą przeniesienia własności. Przepis ten odnosi się do zdarzeń faktycznych, a nie zdarzeń cywilnoprawnych.

Na rozstrzygnięcie organu spółka złożyła skargę do WSA. Sąd uchylił zaskarżoną decyzję, stwierdzając, że obowiązek podatkowy w przedmiotowej sytuacji powstanie w chwili przeniesienia własności w formie aktu notarialnego. Dostawa towarów jest elementem szeroko pojętego obrotu gospodarczego, który odbywa się poprzez wykorzystywanie instytucji wykreowanych przez prawo cywilne. Przeniesienie prawa własności nieruchomości może zaś nastąpić jedynie w formie aktu notarialnego, która jest przesłanką ważności zawartej umowy.

Od wyroku WSA skargę kasacyjną wniósł organ. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zaskarżony wyrok, wskazując, że VAT jest podatkiem obrotowym, w którym o powstaniu obowiązku podatkowego nie decyduje ważność dokonanej czynności cywilnoprawnej, lecz rzeczywiste (ekonomiczne) skutki obrotu. Przez dostawę towarów w VAT rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Zatem w sytuacji, gdy nabywca znajduje się w takich okolicznościach faktycznych, w których można określić go jako właściciela, to nie jest istotne, czy jego prawo zostało ustalone według norm prawa cywilnego. Organy podatkowe prawidłowo więc przyjęły, że art. 19 ust. 10 VATU, ustanawiając moment powstania obowiązku podatkowego, odnosi się do zdarzeń faktycznych, a nie zdarzeń cywilnoprawnych, czyli obowiązek podatkowy w wypadku dostawy lokali lub budynków powstanie w momencie otrzymania zapłaty.


Profil działalnoœci | Historia firmy | Księgowoœć | ZUS, kadry, płace
Prawo podatkowe | Windykacja | Inne usługi | Zasady współpracy | Promocja
Kalendarz podatnika | Kontakt | Nowoœci i wydarzenia