"Mówiono mi zawsze: Płać podatki z uœmiechem na ustach! Próbowałem to robić. Ale wówczas zażšdano ode mnie pieniędzy."

Podatnik
 

Papierową fakturę można przesłać faksem lub e-mailem

Faktura sama w sobie nie rodzi prawa do odliczenia podatku naliczonego, a jedynie umożliwia skorzystanie z tego prawa. Zatem sposób jej przesłania nie może wpływać na określenie powstania prawa do odliczenia podatku. Nie należy więc wykluczać możliwości przesłania faktury wystawionej w formie papierowej faksem lub e-mailem.

Wyrok NSA z 20.5.2010 r., I FSK 1444/09

Sprawa dotyczyła spółki, która rozważała uwzględnienie w rozliczeniu VAT kwoty podatku naliczonego na podstawie faktur otrzymanych drogą elektroniczną lub faksem. Stwierdziła, że zgodnie z art. 218 i 219 Dyrektywy 112 WE, faktura papierowa otrzymywana za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, lecz niebędąca fakturą elektroniczną z podpisem elektronicznym, jest dokumentem uprawniającym do wykazania podatku naliczonego wynikającego z takiego dokumentu i odliczenia go od podatku należnego.

Zdaniem spółki, analiza art. 232 oraz art. 233 w zw. z art. 218 i art. 219 Dyrektywy 112 WE prowadzi do wniosku, że w przypadku gdy sprzedawca i nabywca posiada dokumenty papierowe potwierdzające warunki transakcji w zakresie wszystkich danych zawartych na fakturze, należy uznać, że transakcja jest udokumentowana fakturą papierową również w sytuacji, gdy wyrażenie woli potwierdzenia faktycznego dokonania transakcji nastąpi poprzez zapis w systemie księgowym. Tym samym przekazanie faktury drogą elektroniczną w postaci pliku PDF albo faksem wywołuje skutki prawne w VAT, identyczne jak w przypadku otrzymania faktury w postaci papierowej.

Zdaniem organu, otrzymanie przez spółkę faktury poprzez systemy elektroniczne, bez stosowania przepisów regulujących tę materię, powoduje, że wystawione faktury nie są uznane na gruncie ustawy o VAT za dokumenty wprowadzone do obrotu prawnego. Skoro zaś nie zostały wprowadzone, nie mogą korzystać z ochrony prawnej, a spółka nie jest upoważniona do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z przedmiotowych faktur, co przewiduje art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT.

Na powyższą interpretację spółka złożyła skargę do WSA w Krakowie, który oddalił skargę jako bezzasadną. Spółka na powyższy wyrok złożyła skargę kasacyjną.

Naczelny Sąd Administracyjny przyznał spółce rację. W ustnym uzasadnieniu stwierdził, że krajowe przepisy dotyczące wystawiania i przesyłania faktur należy interpretować prowspólnotowo. W związku z tym nie należy wykluczać możliwości przesłania faktury wystawionej w formie papierowej faksem lub e-mailem. Prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturach dokumentujących dokonanie transakcji podlegających opodatkowaniu powstaje niezależnie od faktu otrzymania faktury. Faktura sama w sobie nie rodzi prawa do odliczenia, a jedynie umożliwia skorzystanie z tego prawa, co oznacza, że ma informować nabywcę o wysokości podatku naliczonego. A zatem sposób jej przesłania nie może wpływać na określenie powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego, skoro jego powstanie wg przepisów Dyrektywy jest niezależne od faktu udokumentowania transakcji fakturą.


Profil działalnoœci | Historia firmy | Księgowoœć | ZUS, kadry, płace
Prawo podatkowe | Windykacja | Inne usługi | Zasady współpracy | Promocja
Kalendarz podatnika | Kontakt | Nowoœci i wydarzenia