Finansowanie działalności

Masz pomysł na inwestycję, ale brakuje Ci wsparcia?

Warunkiem wystarczającym do uzyskania wsparcia jest pozytywna ocena przedsięwzięcia oraz posiadanie przez odbiorcę wsparcia zdolności do spłaty zaciągniętego zobowiązania.

Formy wsparcia:

w sektorze usług lub sektorze produkcyjnym, oraz zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w przedsiębiorstwach, dedykowana mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom;​
 •  Kwota pożyczki 10 000 PLN – 1 000 000 PLN.
 • Pożyczka może finansować do 100% wydatków Pożyczkobiorcy wart. inwestycji brutto.
skierowana do osób w wieku od 30 roku życia, bezrobotnych i biernych zawodowo oraz osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin, tzw. ubogich pracujących, osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, pracujących w ramach umów cywilno-prawnych oraz imigrantów i reemigrantów;​ Warunki udzielania pożyczek MikroStart:​
 • maksymalna kwota pożyczki – 300 000 PLN,
 • maksymalny okres pożyczkowy – 60 miesięcy,
 • maksymalny okres karencji w spłacie rat kapitałowych – 6 miesięcy,
Przeznaczenie pożyczki termomodernizacyjnej:​
 • modernizacja i ulepszenia wprowadzające do zakładów nowe obiekty, systemy sterowania, instalacje i urządzenia techniczne mające na celu poprawę efektywności energetycznej w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych,
 • instalacje umożliwiające odzysk energii cieplnej powstającej w trakcie procesów przemysłowych lub podczas jej produkcji, poprawiające prawność energetyczną układów technologicznych, oszczędność energii cieplnej oraz zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery,
 • zastosowanie urządzeń i technologii energooszczędnych oraz wdrażanie systemów zarządzania energią,
 • głęboka modernizacja energetyczna budynków należących do przedsiębiorstwa,
 • budowa urządzeń do produkcji energii na własne potrzeby w oparciu o OZE, zmiana systemu wytwarzania lub wykorzystania paliw i energii,
 • przeprowadzenie audytu energetycznego ex-ante jako elementu przedsięwzięcia inwestycyjnego.
Warunki pożyczki termomodernizacyjnej:​
 • oprocentowanie – 0% (pomoc de minimis),
 • prowizja – 0%,
 • maksymalna kwota pożyczki – 1 000 000 PLN,
 • maksymalny okres pożyczkowy – 120 miesięcy,
 • maksymalny okres karencji w spłacie rat kapitałowych – 12 miesięcy,
 • okres wydatkowania środków – do 360 dni,
 • wkład własny – od 0%,
tj. inwestycje w firmy będące we wczesnej fazie rozwoju z udziałem inwestora prywatnego, skierowane do MŚP w formie spółki kapitałowej​
 • Dla kogo?  Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa we wczesnej fazie rozwoju (startupów)
 • Na co?  Rozwój przedsiębiorstwa

Masz pomysł na biznes, ale nie wiesz skąd wziąć fundusze? Banki odmówiły Ci kredytu? Skorzystaj z finansowania venture capital z funduszy europejskich.

Czym jest wejście kapitałowe?

Wejście kapitałowe to forma wsparcia finansowego, polegająca na pozyskaniu zewnętrznego źródła kapitału w zamian za udziały lub akcje w przedsiębiorstwie (max. 60 proc.). Dzięki inwestorowi, zwanemu też Anioł Biznesu, spółka otrzymuje nie tylko dodatkowe środki na rozwój, ale również wsparcie merytoryczne w prowadzeniu działalności i pomoc w pozyskaniu klientów na rynkach krajowych i zagranicznych.

Najważniejsze informacje o wejściu kapitałowym:
 • Przeznaczone dla startupów – przedsiębiorstw MŚP we wczesnej fazie rozwoju
 • Finansowanie do 1 mln złotych
 • Okres finansowania: 10 lat
 • Udział inwestora zewnętrznego do 60 proc. (zazwyczaj udział wynosi 20-30 proc.)

Zgłoś się do nas:

ADVOKATUS Kancelaria Prawa Gospodarczego i Podatkowego sp. z o.o.
ul. Zwycięstwa 26 C lok. 20, 15-703 Białystok
biuro@advokatus.pl

Rządowy Program Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie

Dla kogo?

Studentów i absolwentów, osób bezrobotnych, opiekunów osób niepełnosprawnych i firm

Na co?

Podjęcie działalności gospodarczej, pożyczki na utworzenie stanowiska pracy oraz bezpłatne usługi doradztwa lub szkoleń

 • Wsparcie skierowane jest do absolwentów szkół i uczelni wyższych oraz do studentów ostatniego roku studiów, którzy szukają pracy, do zarejestrowanych osób bezrobotnych, a także opiekunów osób niepełnosprawnych szukających pracy.
 • Ze wsparcia mogą skorzystać również przedsiębiorcy, niepubliczne przedszkola i szkoły oraz producenci rolni.
 • Żłobki, kluby dziecięce oraz podmioty świadczące usługi rehabilitacyjne mogą wnioskować o wsparcie finansowe na utworzenie nowego miejsca pracy związanego z opieką nad dziećmi niepełnosprawnymi lub rehabilitacją dzieci niepełnosprawnych.

Formy wsparcia:

Kto może skorzystać:
 • studenci ostatniego roku studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich,
 • absolwenci szkół i uczelni wyższych poszukujący pracy, do 4 lat od ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego,
 • bezrobotni zarejestrowani w urzędzie, do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego,
 • opiekunowie osób niepełnosprawnych – członkowie rodziny opiekujący się dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą niepełnosprawną, niepobierający świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku opiekuńczego.
Ważne informacje
 • wartość pożyczki to ok. 120 tys. zł (20-krotność przeciętnego wynagrodzenia)
 • aktualne oprocentowanie to 1,33 proc. lub 0,53 proc. w skali roku
 • brak opłat i prowizji za udzielenie i obsługę pożyczki
 • okres spłaty pożyczki do 7 lat
 • karencja w spłacie do 1 roku
Kto może skorzystać:
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą,
 • niepubliczne przedszkola i szkoły,
 • żłobki lub kluby dziecięce, podmioty świadczące usługi rehabilitacyjne,
 • osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zamieszkujące lub mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, producenci rolni.
Ważne informacje
 • wartość pożyczki to ok. 35 tys. zł (6-krotność przeciętnego wynagrodzenia)
 • aktualne oprocentowanie to 1,33 proc. lub 0,53 proc. w skali roku
 • brak opłat i prowizji za udzielenie i obsługę pożyczki
 • okres spłaty pożyczki wynosi do 3 lat