Aktualności

BILANS A ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE

Środki trwałe w budowie to środki trwałe będące w okresie budowy, montażu lub ulepszenia.

Na dzień bilansowy wycenia się je w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W przypadku sporządzania sprawozdania finansowego według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości, środki trwałe w budowie prezentuje się w aktywach bilansu w pozycji A.II.2. „Środki trwałe w budowie”.

( zgodnie z Zeszytami Rachunkowości)

Share on facebook
Facebook