Aktualności

CZY TARCZA ANTYKRYZYSOWA ZAWISŁA TERMINY PODATKOWE?

virus, covid, science
Zgodnie z art. 15zzr ust. 1 tarczy w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, bieg wskazanych w ustawie rodzajowo terminów „przewidzianych przepisami prawa administracyjnego” nie rozpoczyna się, a bieg terminów, które się rozpoczęły, ulega zawieszeniu. Chodzi tu o ustawę z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).

Wymieniając terminy, które podlegają zawieszeniu, ustawodawca wskazał m.in. na terminy przedawnienia. Na gruncie tego przepisu można sformułować wątpliwość czy, przy takiej redakcji przepisu, ma on również zastosowanie w stosunku do biegu terminów materialnoprawnych prawa podatkowego, a w szczególności terminów przedawnienia zobowiązań podatkowych?

Na gruncie art. 15zzs ust. 1 tarczy ustawodawca dokonuje rozróżnienia pomiędzy „postępowaniami administracyjnymi” (pkt 6) a „postępowaniami i kontrolami prowadzonymi na podstawie ordynacji podatkowej” (pkt 7), co przemawia za tezą o tym, że ustawodawca na gruncie przepisów tarczy odróżnia prawo podatkowe od prawa administracyjnego.

Biorąc pod uwagę sposób skonstruowania przepisów tarczy, wydaje się zatem, że ustawodawca jest świadomy istnienia odrębności prawa podatkowego od innych gałęzi prawa. Tym samym, naszym zdaniem, jeśli intencją ustawodawcy byłoby wstrzymanie i zawieszenie biegu terminów materialnoprawnych również na gruncie prawa podatkowego, to kwestia ta zostałaby wprost uregulowana w przepisach tarczy. Treść art. 15zzr ust. 1 odnosi się jedynie do biegu terminów materialnoprawnych w prawie administracyjnym, w związku z czym nie można domniemywać, iż dyspozycją tego przepisu zostały objęte także terminy w prawie podatkowym.

Share on facebook
Facebook