Aktualności

PODATEK OD UŻYWANIA PRYWATNEGO AUTA DO CELÓW SŁUŻBOWYCH

Ustawodawca mocą art. 34a ust. 1 ustawy dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym zezwolił na zawieranie umów cywilnoprawnych, na podstawie których mogą być używane do celów służbowych m.in. samochody osobowe nie będące własnością pracodawcy.

Na podstawie zawartej w tej ustawie delegacji ustawowej Minister Infrastruktury wydał w dniu 25 marca 2002 r. Rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

WSA w Bydgoszczy w dniu 2 września 2020 roku wyrok (sygn. akt I SA/Bd 377/20) powołał się na wyrażane już judykaturze poglądy oraz wyjaśnił, że otrzymanie przez pracownika kwoty z tytułu zwrotu kosztów wykorzystania jego prywatnego samochodu do celów służbowych stanowi jedynie wyrównanie uszczerbku majątkowego i z tej przyczyny nie stanowi przychodu. Zdaniem WSA w Bydgoszczy argumentacja organu była nietrafna, ponieważ pracownik w ogóle nie uzyskuje przychodu w sytuacji opisanej we wniosku o wydanie interpretacji.

Dyrektor KIS nie zgadzając się z wyrokiem WSA w Bydgoszczy wniósł skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W rozstrzygającym sprawę wyroku z 14 września 2023 r. (sygn. akt II FSK 2632/20) NSA wyjaśnił, że ryczałt za używanie prywatnego auta pracownika do celów służbowych nie jest przychodem, albowiem pracownik nie uzyskuje bowiem realnej korzyści majątkowej, a jedynie rekompensatę kosztów, których zatrudniony nie poniósłby, gdyby nie działanie w interesie pracodawcy.

Share on facebook
Facebook