Aktualności

ZAKUP NIERUCHOMOŚCI W TRAKCIE BUDOWY A PCC

Ustawodawca, odnosząc się do istoty podatku od czynności cywilnoprawnych, przedstawił zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

Podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej i przy umowie sprzedaży – ciąży na kupującym. W przypadku umowy sprzedaży stawka podatku wynosi 2 proc. – jeśli chodzi, między innymi, o nieruchomości, rzeczy ruchome, prawo użytkowania wieczystego lub 1 proc. – jeśli chodzi o inne prawa majątkowe.

Ustawodawca do obiegu wprowadził również przesłanki zwolnienia z opodatkowania PCC. Zwolniona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych będzie sprzedaż, której przedmiotem jest prawo własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, a także prawo własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, pod warunkiem, że osobie kupującego w dniu sprzedaży i przed tym dniem nie przysługiwało żadne z tych praw ani udział w tych prawach (chyba że udział ten nie przekracza lub nie przekraczał 50 proc. i został nabyty w drodze dziedziczenia).

Dyrektor KIS w swojej interpretacji stwierdził odmiennie: „jeżeli w momencie zawarcia umowy sprzedaży budynku nie zostanie wydane pozwolenie na jego użytkowanie lub nie zostanie złożone zawiadomienie o zakończeniu budowy, w świetle prawa niemożliwe będzie jego użytkowanie w celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. Tym samym jeżeli przedmiotem umowy sprzedaży będzie budynek w budowie, nieoddany jeszcze do użytkowania, kupujący w osobie wnioskodawcy nie będzie mógł skorzystać ze zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych.”

Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 1 grudnia 2023 r., nr 0111-KDIB2-2.4014.240.2023.1.ΜΜ

Share on facebook
Facebook