Aktualności

ZBYT OBSZERNA SKARGA KASACYJNA DZIAŁA NA NIEKORZYŚĆ

Izba Cywilna SN odmówiła przyjęcia kasacji w sprawie umowy kredytu frankowego z powodu braku nowych argumentów oraz kilkunastostronicowego uzasadnienia skargi.

Według sędziego sprawozdawcy Pawła Grzegorczyka, wnosząc o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania, skarżący Bank S.A. w W. wskazał na występowanie w sprawie licznych istotnych zagadnień prawnych, związanych m.in. z kwalifikacją postanowień przeliczeniowych odsyłających do tabeli kursowej banku, zawartych w umowie kredytu powiązanej z walutą obcą, jako wykraczających poza granice swobody umów, a także istnieniem interesu prawnego w sprawie.

Skarżący bank wskazał na potrzebę wykładni licznych przepisów ustaw oraz przepisów dyrektywy Rady 93/13/EWG z 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich.

Jak zwrócił uwagę SSN Paweł Grzegorczyk, sędzia sprawozdawca, powołanie się na istotne zagadnienie prawne (art. 398 ze znaczkiem 9 par. 1 pkt 1 k.p.c.) wymaga sformułowania problemu prawnego i uzasadnienia, że ma on precedensowy (nowy) charakter lub znaczenie dla rozwoju prawa.

Problem ten powinien odnosić się do konkretnych przepisów prawa i zostać ujęty w sposób abstrakcyjny, a zarazem wiązać się z rozpoznawaną sprawą; konieczne jest przy tym wskazanie argumentów, które prowadzą do jego rozbieżnych ocen.

W celu uzasadnienia potrzeby wykładni przepisów prawnych budzących poważne wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów

‎konieczne jest natomiast wykazanie, że określony przepis prawa lub zespół tych przepisów, mimo że budzi poważne wątpliwości, nie doczekał się wykładni albo niejednolita wykładnia wywołuje wyraźnie wskazane przez skarżącego rozbieżności w judykaturze w odniesieniu do identycznych lub podobnych stanów faktycznych, które należy przytoczyć.

(Postanowienie Izby Cywilnej SN z 21 grudnia 2023 r., sygn. I CSK 5261/22)

Share on facebook
Facebook